பிக் பாஸ் நிக ழ்ச்சி யை தொகு த்து வழ ங்க கமல் ஹா சன் வாங் கிய மொ த்த சம் பளம் எவ் வளவு தெரி யுமா.? அடே ங் கப்பா இத்த னை கோடி களா.?

0

விஜய்   டிவி யில்   பிரப லமா ன   நிகழ் ச்சி   பிக் பாஸ் .  இது   கட ந்த   வருட ம்   அக்டோ பர்   மாதம்   ஆறா வது   சீசன்   மிகவு ம்   பிர மாண் டமா க   தொடங் கப் ப ட்டது.  தற் போது  இந்த   நிகழ்ச் சி    இறுதி   கட்ட த்தை   நெரு ங்கி   வி ட்டது .   வரும்   ஞா யிறு   இறுதி  போ ட்டி   நடக் க   இருக் கிறது .

 

 

யார்   வெற் றியாள ர்   என்று   தெரிந் து   கொள் ளத் தான்   ரசிக ர்கள்   ஆர்வ மாக   இருக் கின் றனர் . ஆசீம்   அல் லது  விக்ர மன்   வெற்றி யா ளர்   என் பது   மட்டு ம்தா ன்   அனை வரு க்கும்   தெரி யும்  .  இதில்   யார்  வெ ற்றி   பெறுவா ர்   என   ரசிகர் கள்   தற் போது   ஆ ர்வ மாக   இருக் கிறா ர்கள்.

 

 

மேலும்   இந்த   பிக் பாஸ்   வீட்டில்   வெளியே றும்   நபர் கள்     எவ்வ ளவு   சம்பள ம்   வாங்கி னர்   என் ற   தக வல்  வெளி வ ந்து   கொண் டி ருக்கி றது  .  இந்த   நிலை யில்   ஆறா வது   சீச னை   தொகுத் து   வழங்  க    க  மல் ஹாசன்   அவர் கள்   எவ் வளவு   சம்ப ளம்   பெற் று   இருக் கி றார்  என்ற   தக வல்    தற் போது   வெளி யா கி   இருக் கிறது.

 

 

கம ல்ஹா சன்  அவர்க ள்   இந்த   பிக் பாஸ்   ஆறு   நிகழ்ச் சியை   மொத் தம்   15   வார ங்கள்   தொகுத் து   வ ழங் கியிருக் கிறா  ர் .   ஒரு வாரம்   கூடு தலாக   இருக் க லாம்.  இந்த பிக் பாஸ்   கமல் ஹா சன்   75   கோடி   சம்பள மாக   பெற்றி ருப்ப தாக  தக வல்   சொல் லப் படுகி றது.

 

 

இந்த  கணக் கின் படி   பார் த்தா ல்  ஒரு   எபிசோ டு   இருக் க   அவர்   ரூ பாய்   5   கோடி   வரை   சம்பள மா க   பெ ற்று   இரு க்கி றார்  . மேலும்   பார்ப் பவர்க ளு க்கு   சனி   மற் றும்  ஞாயி று   எபி சோடு   ஆக   இருந் தா லு ம்    கமல் ஹாசன்   அதை   சனி க்கிழ மை   முடி த்து   விடுவா ர்.

 

 

அத னால்   இவரு க்கு   ஒரு   நாளை க்கு   ரூபா ய்  5   கோடி   கொடு க்கப் பட்டு   இருக் கிறது  .  இந்த   தக வல்   தற்போ து   பலரை யும்   ஆ ச்சரி யப்ப டுத்தி   இரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.