பிர பல இயக் குனர் லி ங்குசா மியின் மகளை பார் த்து உள் ளீர்க ளா.? அவ ருக்கு இவ் வளவு பெரிய மக ளா.?அவ ரும் பிரப லம் தானா.?

0

தமிழ்  சினி மா  பிர பல   இயக் குன ர்க ளி ல்   ஒருவ ர்  தான்  லிங்கு சாமி  .  ஆன ந்தம்   படத் தின்  மூலம்   தமிழ்   சினி மாவில்   இய க்குன ராக  அறிமு கமா னார் .  இவ ரின்   முதல் படமே    வெற் றி   பட மாக   அமை ந் தது  . அதை   தொடர் ந்து  பல   வெ ற்றி   திரை ப்ப டங்க ளை   கொ டுத்தி ருக் கிறார்.

 

 

குறிப் பாக   சண்ட க் கோழி ,   பை யா ,   ரன் ,   வே ட்டை     போ ன்ற   படங் கள்   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி யை   கொ டுத் தது .   அதை   தொடர் ந்து   பல   ஆண் டுகள்   எந்த   திரைப் படமு ம்   இயக் காம ல்   இரு ந்து   வந்த வர்   தெலுங் கில்   வாரி யார்   என்ற   திரை ப்பட த் தை   இயக் கி யிருந் தார்.

 

 

அந்த   பட மு ம்   தோல் வி   பட மா க   அமை ந்தது  .  இவர்   தற் போது   அடுத் ததாக   நடி கர்   கமல் ஹா சன்   உடன்   இணைய   இரு க்கி றார் .   தற் போது   அதற் கான   பணி கள்   நடை பெற் று   வருகி றது  .  இதற் கான   அதிகார ப்பூர்வ மா ன   அறி விப்பு   விரை வில்   வெளி யா கும்   என் று   எதிர்பா ர்க் கப்ப டுகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவரு க்கு  சியா மளா   என் னும்   ஒரு   மக ள்   இருக்கி றார் .  இவர் தற் போது   பிரப ல   ரேடி யோவில்   ஆர்ஜே வாக   பணிபு ரிந் து   வருகி றார்   என்று   சொல் லப்ப டுகி றது  .  மேலும்   யா ரும்   பார்த் தீ ராத    மகள்   புகை ப்ப டம்    தற் போது   இணை யத்தி ல் வைர லான   ஒன் றாக   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

இதை   பார் த்த   பல ரும்   லிங் குசாமி க்கு  இப் படி   ஒரு   மகளா   என   ஆச் சரியப் பட்டு   இருக் கின் றனர்  . அந்த   அள விற்கு   பார்ப் பத ற்கு   இளம்   கதாநா யகி   போல இருக் கி றார்   அவர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.