சிம்பு வுக்கு பின் னால் இ ருந்து பிரச் சனை கொ டுப் பது இவர் தான்.!! சிம்பு படம் வெளி யாக கூ டாது.!! திட் டம் திட் டும் பிர பலம்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பி ரப ல    நடிகர்  சிம்பு .   சிம்பு   என் றாலே   சர் ச்சை க்கு   பேர்   போ னவர்   என்று   தான்   சொ ல்ல   வேண் டும்  .  அத னால்   தான்   எப் பொழு தும்   சிம்பு வின்  படம்   ரிலீஸ்   செய் யும்   போது   ஏதா வது   பிரச்ச னை   அல் லது   தடங் கல்   வந்து   கொ ண்டே   இரு க்கு ம்.

 

 

வெங் கட்  பிரபு   இயக் கத்தி ல்   சிம்பு   நடிப் பில்    வெளி யான   மா நாடு   திரை ப்ப டம்   ரிலீஸ்   ஆவ தில்   மிகப் பெரி ய   சிக் கல்   ஏற்ப ட்டு   இரு ந்தது  .  மே லும்   விழா   மேடை யில்   தன் னுடைய   கஷ் டம்   தா ங்க   முடியா மல்   ரசிகர் கள்   முன்  சிம்பு     கண் ணீர்   விட்டு   அழுது  இரு ப்பா ர் .   அது அந்த   சமய த்தில்   பெரி தும்   பேசப் பட் டது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   அந்த படம்   வெளி யாக   மிகப் பெரி ய   பி ரச்ச னையா க    இரு ந்தது    உதய நிதி   ஸ்டாலி ன்   தான்   எ ன்று  அரசி யல்   பிரப லம்   ஓருவர்   கூறி  இருக் கி றார் .  உதய நிதி   தமிழ கத் தில்   எல்லா   திரைப் படங் களை யும்   விநி யோகம்   செ ய்து   வருகி றார் .  ஆ னால்   மா நாடு   படத்தை  வேறு   ஒ ரு வர்   வெளி யிட் டார்.

 

 

முத லில்   அந்த   படத் தை   தீபா வளி   அன்று   வெளி யிட   திட் டமி ட்டு   இரு ந்த னர்.  ஆனா ல்   தொ டர் ந்து  உதய நி தி   தொல் லை   தந்த தால்   தீபா வளி   பண் டிகை யை   வெளி யிட   முடி யாம ல்   போ னது .   அந்த   சமய த்தில்   ரஜினி   அண்ணா த்த   படத் தை   உதய நிதி   வெ ளியி ட்டார் .

 

 

எனவே  அண் ணாத்த   படத்தி ற்கு   போட் டியாக   மா நாடு   வர   வேண் டாம்   என   அவர்   திட்ட மிட் டு   இருக் கிறா ர் .  மே லும்   தீ பா வளி   மு டிந்து   சில   நாட் கள்   கட ந்து   மாநா டு   திரை ப் படம்   வெளியா கி   மிக ப்பெரி ய   வசூல்   சாத னை   ப டைத்து   100   கோ டிக் கும்   மேல்   வசூல்   செய் தது .

 

 

ஆ னால்  இரு  பட மும்   ஒன் றாக   வர   வேண் டாம்   என்பத ற்கா க   உதய நிதி   சரி யாக   காய்   நகர்த் தி   படத் தை   வெ ளிவர   முடியா மல்   பல   பிரச்ச னை களை   கொ டுத்து   இருக் கி றார்  .  இவ்வா று   உதய நிதி   பின் னாடி   இ ருந் து  ப ல   படங் களு க்கு  பிரச்ச னை   கொடுத் து   வரு வதாக   தற் போது   ப லரும்   கூறி   வருகி ன்ற னர்.

 

Vijay Antony, Udhayanidhi Stalin, Simbu @ Paper Rocket Trailer Launch Stills

Leave A Reply

Your email address will not be published.