20 வ யது நடிக ருடன் நெரு க்கம் காட் டும் பிர பல விஜய் பட நடிகை.!! புகை ப்பட த்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!! இந்த நடி கையா.?

0

தமிழ்   சினி மா வின்   தற் போது   பிர ப ல   நடி கையா க   இரு ந்து   வருப வர்   ந டிகை   மாளவி கா   மோக ன்  . இவர்   மலை யாள   நடிகை யா க   இரு ந்தாலு ம்   தமி ழில்   பேட்ட   படத் தின்  மூலம்   அறிமு கமா னார் .  அதன் பின் பல   கவர் ச்சி யான  போ ட்டோ  ஷூட் களை   இணை யத் தில்   பதி விட்டு   பல   ரசிகர் க ளை   கவர் ந்தா ர்.

 

 

இதன்  மூலம்   மாஸ்ட ர்   திரை ப்பட த்தில்   விஜய் க்கு   ஜோடி யாக   நடித் தார்  .  தற் போது   விக்ர ம்   நடிப் பில்   உரு வாகி   வரும்   தங்க ளான்   திரைப் படத்தி ல்   முக் கிய   கதாபா த் திரத் தில்   நடி க்க   இருப்ப தாக   சொல் லப்படு கிறது  .  இத னை   தொட ர்ந்து   மலை யாள   சி னி மாவில்   ஒரு சில   படங்க ளில்   நடித் து   வருகி றார்.

 

 

மே லும்   தனுஷ்   உடன்   நடி த்த  மாற ன்   பட மும்   தோ ல் வி   ஆனது .   இத னால்  மீண் டும்   கவர் ச்சி   புகை ப்படங் க ளை   இணை யத் தில்   பதிவி டும்   வே லையை   செய் து   வருகி றார்  . இந்த   நிலை யில்   தற்போ து   மலை யாள   மொழி யில்   கிறி ஸ்டி   படத் தில்   இரு பது   வ யது   நிரம்பி ய   நடி கர்   தாம ஸ்   என்ப ருடன்   நடித் து   வருகி றார்.

 

 

இந்த   படத் தின்   போ ஸ்டர்   இணை யத் தில்   தற் போது  வைரலா கி   வரு கிறது.  அதை   பார் த்து   அவர்   ர சிக ர்   உங்க ளை   மேத்யூ   நன் றாக   கையா ண் டாரா  என இரட் டை   அர்த் தத் தில்   கே ள்வி   எழுப் பி   இருக் கிறா ர்  . அத ற்கு   மாள விகா  என் னை   நன் றாக   கையா ண்டா ர்   எ ன்று   பதி லுக்கு   ஒரு   பதி வை   போ ட்டிருக்கி றார்.

 

 

 

இவர்  20  வயது   நடிக ருக்கு   ஜோடி யாக   நடிப் பதே   பெரும்  வைர லாக   பேசப் பட்ட    நிலை யில்   தற் போது   இந்த   ப டத்தில்  இரு வரும்   நெருக்க மாக   நடித் திருக் கிறார் கள்  என  பல   ரசிக ர்க ளும்   தற் போது   கேட் டு   வருகி ன்ற னர் .   இந்த   செ ய்தி   தற் போது   இ ணைய த்தில்   அதிக மாக   பேச ப்பட் டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.