பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சி இ றுதிப் போட் டியில் அர சியல் தலை யீடு.!! கொ ந்த ளித்து பேசிய முன்னா ள் சர் ச்சை போ ட்டி யாளர்.!!

0

பிக்  பாஸ்  சீசன் 6  இந்த   வாரத் தோடு   முடி வடை ய   போகி றது .  100   நாட்க ளைக்     கட ந்து   தற் போது   இறுதி   கட்டத் தை   நெருங்  கி   வி ட்டது .   தற் போது   இறுதி   கட்டத் திற் கான  வாக்கு ப்பதி வு   நட ந்து   வருகிற து  .  இந்த   நிலை யி ல்   யார்   வெ ற்றி  பெறு வார்  என்று   தற் போது  வரை   தெரியா மல்   இ ருந்து   வரு கிறது.

 

 

கடைசி யாக   கதிர வன்   மூன்று   லட்ச ம்   பண த்தை   எடு த்து   வீட் டை   விட்டு   வெளி யேறி னார் .   தற் போது   இறு திப்   போட் டியில்   விக்ர மன்   மற்று ம்   அசிம்   இரு வரில்   தான் ஒரு வர்   வெ ற்றி   பெறு வார்  எ ன்ற   பேச்சு   அடிப ட்டு   வருகி றது.

 

 

 

இந்த   நிலை யில்   வனிதா  விஜயகு மார்   திடீரெ ன   ஒரு  பதி வை   போ ட்டு   பலரை யும்   அதி ர்ச்சி யாக    வைத் திரு க்கி றார்  .  அதா வ து   விக் ரமன்   உறு ப்பின ராக   இரு க்கும்   அர சியல்   கட் சியான   விடுத லை   சிறுத் தை கள்   கட் சித்   தலை வர்   திருமா வ ளவன்   அவர் கள்  பதிவு   ஒன் றை   போ ட்டு   இ ருக்கி றார்.

 

 

ட்வி ட்டர்   பக்க த் தில்   பதிவு   ஒன் றை   போ ட்டு   இருக் கிறா ர் .   அதில் கட்சி   உறுப் பினர்க ள்   விக்ர ம்   என க்கு   ஆதரவு  கொ டுத்து    வெ ற்றி   பெறச்   செய் யுங் கள்   என்று   அத ற்கு   கூறியி ருக் கி றார் .  இத ற்கு   முன் னாள்   பிக் பாஸ்   போட்டி யாளரும்   சர்ச் சை   நடி கை   வனி தா  விஜயகு மார்   இத ற்கு   என் ன   சொல் கிறீ ர்கள்?

 

 

இது   விளை யாட் டு    நிகழ் ச்சி   அல் லது   அரசி யல்   களமா?    ஒரு   அரசி யல்    தலை வர்   மற் றும்   எம் பி   எ  ப்படி   ஒரு   நிகழ் ச்சி க்கு   இப் படி   செய் ய   முடி யும் .   இது    அவ ரது   கட்சி   உறுப் பின ர்  என்ப தால்   தான்   எ ன் று   குற்ற ம்   சாட்டி யிருக் கிறார்.

 

 

அவர்   போட்ட  பதி வுக்கு  பின்   தற் போது   பெ ரிய   சர்ச் சை   ஒன்று   இ ணைய த்தில்   வெடி த்து  வரு கிறது  .  இத னால்    மீண் டும்   யார்  வெற் றி   பெறலா ம்   என்ற   குழப்ப த்தில்   ரசிக ர்கள்   இரு ந்து   வருகின் றன ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.