பொது மேடை யில் நடிகை யிடம் தவறாக நட ந்த நபர்.!! நடி கை கொடு த்த பதி லடி.!! வைரலா கும் வீடி யோ உள் ளே.!!

0

மலை யாள   சினி மா வில்   பிரப லமான   நடி கையாக   இருப் ப வர்   நடி கை  அபர் ணா    பாலமு ரளி  . தமி ழில்  கடந் த  2 017   ஆம்   ஆண்டு   வெளி யான  8   தோ ட்டங் கள்   படம்   மூலம்   அ றிமு கமா னார்  .  இதை   அடுத் து   நடி கர்   சூர்யா வுடன்     சூரரை ப்   போற்று   திரை ப்பட த்தில்   சூர்யா வுக் கு   ஜோடி யாக   நடி த்தார்.

 

 

அதன்  மூலம்   ம க்கள்   மத்தி யில்   மிகப்பெ ரி ய   பிரபலமா ன   நடிகை யாக   மாறி னார்  .  அந்த   பட த்தில்   பொம் மி   என்ற   கதாபாத் திரத் தில்   மதுரை க்கார   பெண் ணாக   நடித் திருப் பார்  .  இவ ரது   நடி ப்பு   பலரா லும்   பாராட் டப்பட் டு   அதற் காக   தேசிய  விருது   பெ ற்று   அங்கீ காரத் தை   பெற் றார்.

 

 

இதை  அடு த்து   தொடர் ந்து   வித் யாச மான   கதை  அம் சம்   கொ ண்ட   படங்க ளை   தேர்ந் தெ டுத்து   நடி த்து   வரு கிறார்  .  இவ் வாறு   சமீபத் தில்   மலையா ள   படம்   ஒன்று   நடி த்து  வருகி றார்  .   படம்   வரு கிற   ஜனவ ரி   26   ஆம்   தேதி   வெளி யாக   இருக்கி றது .   தற் போ து   வேக மாக     பிர மோஷன்    நடந்து    வருகி றது.

 

 

அந்த   வகை யில்   பிரமோ ஷன்   கேரளா வில்   உள் ள   சட்டக்   கல் லூரி   ஒன் றில்   கல ந்து   கொண் டார் .  அப் போது   மேடை யில்   அ மர்ந்த   நடி கை   அபர் ணா விடம்   க ல்லூரி   மாண வர் கள்  அவரு க்கு   பூ    கொடு த்து விட்டு     அவர்   கை யை   பிடித் துள் ளார் .  பின்     அவரு டன்   போ ட்டோ   எடுக் க   முய ற்சி   செய்தா ர்.

 

 

அந்த  மாண வர்   அபர் ணா   தோல் மீது   கை யை   போட்  டார்.   சற் றும்   எதிர் பா  ராத   அப ர்ணா   அவ ரின்   பிடி யில்   இருந் து  விலகி   மீண் டும்    இரு க்கை யில்   சென் றார் .   மீண் டும்   அவ ரிடம்   கை   கொடு க்க   முய ன்ற   அந்த   மாண வரின்   கை யை   பிடிக் காம ல்   மறுத் து   தரமா ன   பதில்   கொடு த் தார்.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by cinemakaaran (@cinemakaaran_ck)

Leave A Reply

Your email address will not be published.