முதல் முறை யாக அ ஜித் துடன் இணை யும் பி ரபல முன் னணி நடி கை.!! இர ண்டு கதா நாயகி களை லாக் செய்த விக் னேஷ் சிவன்.!! இந்த நடி கையா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடிக ரான   அஜித்   சமீப த்தில்   நடி த்து   வெளி யான   துணிவு   திரைப் பட ம்   வெளியா கி   மக் கள்  மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற்பு    பெற்று   வரு கிறது .  இதுவ ரை   100   கோடி க்கு   மேல்   வசூல்   செ  ய்து   இரு க்கி றது.

 

 

இந்த  நிலை யில்   அஜீத்   அடுத் த தாக   இயக் குனர்   வி க் னேஷ்  சிவன்   இயக் கத்  தில் புதிய   திரை ப்பட த்தி ல்   நடி க்க   இருக் கி றார் .   இந்த   படத் தின்  அப் டேட்   அடு த்தடு த்து   வெளி யாகி   வருகி றது  .  இந்த   நிலை யில்   படத் தில்   அரவிந்த் சாமி   வில்ல னாக  நடி க்கிறா ர்   என்ற   தக வல்   வெளி யா கி   இரு ந்த து.

 

 

இந்த   நிலை யில்   படத் தில்   கதாநா யகி   குறி த்து   தான்   பல   வதந் திகள்   சொல் லப்பட் டு   வரு கிறது  .  திரி ஷா,    நயன் தாரா,    காஜல்   அகர் வால்   என பல   முன் னணி    நடி கைகள்   பெ யர்   அடி பட் டது .   இந்த   நிலை யில்   கடைசி யாக   இந்த   பட த்தில்   ஐஸ் வர் யா   ராய்   நடிக் கிறா ர்   என்ற   தக வல்   சமீபத் தில்   சொல் லப் பட்டது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பட த்தில்  ஒரு   கதாநா யகி   இ  ல்லை   என்று ம்   இர ண்டு   கதாநா யகிகள்   இருக்கி றார் கள்   என் றும்   சொல் லப் படு கிற து.    மே லும்   பாலி வுட்   நடிகை என   முடிவு  செய் த   விக் னேஷ்  சிவன்  ஐஸ் வர்யா  ரா யை  ந டி க்க    வை க்க   முடிவு   எடு த்து   இருக் கிறா ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிர பல  த மிழ்   நடிகை     கீர்த்தி சுரேஷ்   இந்த   படத் தில்   நடிக்கி றார்   என்ற   தகவ ல்   தற்போ து   வெளி யாகி   இருக் கிறது .   கீர் த்தி   சுரே ஷ்   ரஜினி காந்த்      திரை ப்படங் க ளில்   நடத் திருக்கி றார்.ஆனா ல்   அ ஜித் துடன்   இன் னும்    எந்த   பட மும்   நடிக் கவில் லை  .  தற் போ து   இந்த   படத் தின்   மூலம்   அஜித் துடன்   இணைய   இருக் கிறார்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.