14 நாட் கள் என் னை நிர் வாண மாக நடி க்க வைத் தான்.!! இய க்கு னர் பாலா மீது போலீ சில் புகார் அளி த்த பிரப லம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   இயக்கு னர்   பாலா .  இவர்   பட ங்கள்   எப்பொ ழுது ம்   வித்தி யாச மான   கதை களத் துடன்   அமைந் திரு க்கும் .  மே லும்   இவர்   பட ங்கள்   வெற்றி யடை ந்தா ல்  அந்த   கதாபா த்திர த்தி ல்    நடி க்கும்   நடிக ர்   அதன் பின்   பெரிய   வளர்ச் சி   அடை வார்.

 

 

அந்த   அளவி ற்கு   நடிகர் களின்   நடி ப்பு   திறமை யை   காட்ட க்   கூடி யவர்   இவர் .  சமீப த்தில்   இவர்   நடி கர்   சூர்யா வை   வை த்து   வணங் கான்   திரைப் படத் தை   இ யக்கி   வந் தார் .  இ ந்தப்   படம்   பிரச் சனை   காரண மாக    பாதியி லே யே   நிறுத் தப் பட்டு   விட் டது  . இந்த   நிலை யி ல்    பாலா   குறி த்து   குற்றச் சாட்டு    வந்து இருக் கிறது.

 

 

நடி கர்   ஒரு வர்   14   நாட்க ள்   தன் னை  பாலா   நிர்வா ண மாக   நடி க்க    வைத்து ள்ளார்   என்று   கூறி   பெ ரும்   பரப ரப்பை யை   ஏற் படுத் தி   இருக்கி றார்.   அதா வது   அவன் இவன்   படத் தில்   நடி க்க   ஜி எம்   குமா ர்  அவர் கள்   ஒரு   முக் கிய   கதாபாத் திரத்தி ல்   நடித்திரு ப் பார்  .

 

 

இந்த  நிலை யில்   இந்த   கதா பாத்தி ர த்தில்   நடி த்த   ஜி எம் குமார்   அவ ர்கள்   கிளை மாக்ஸ்   காட்சி யில்   நடி க்க  14   நாட் கள்   நிர்வா ண மாக   நடித் துள் ளதா க   கூறி யுள் ளார் .  ஏழு   நாட்க ள்  இவர்   அ டி த்து   மரத் தில்   தொங்க விட்ட   காட்சி   எடுக்க ப்பட்ட தாக வும்   அதில்   நிர்வா ண மாக   நடித்த தாக வும்    கூறியிரு க் கிறார்.

 

 

இந்த   படத் தில்   இவர்   ஜமீன்   கதாபா த்திரத் தில்   நடித் திரு ந்தா ர்   என் பது   குறிப்பி டத்தக் கது .  மே லும்   இவர் நடிகர்   ஆர்யா  மீது   இயக் குனர்   மீதும்   புகா ர்   கொ  டுத்து   ஆதார ங்கள்   இல்லாத   நிலை யில்   பாலா   விடு தலை   செய் யப்ப ட்டா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.