நடி கையின் அம்மா வால் மேடை யில் அவ மான ப்பட்ட நடி கர் அஜித்.!! இன்று வரை பொது வி ழாவில் கல ந்து கொ ள்ளாத கார ணம் இது தான்.!!

0

தமிழ்   சினி மா   நடிக ராக   திகழ் ந்து வரும்   தான்   அஜித்.   இவர்   நடிப்பி ல்   து ணிவு   திரை ப்படம்   சமீப த்தில்   வெளி யாகி   மக் கள்   ம த்தியி ல்   நல் ல   வர வேற்பு   பெற்று   வரு கிறது .  ஆரம் ப   கால   அஜீத்   வாழ் க்கை யில்   பல   கஷ் டங்களை யும்   அவமா னங் க ளையும்  இவர்   சந்தித் திருக் கிறார்.

 

 

இதே போல்   மே டையி ல்   ஒரு   சம் பவம்   அரங் கேறி   இருக் கிறது .  அத னால்   தான்   அவர்   பெரு ம்பா லும்   எந்த   நிகழ்ச் சிகள்   தற் போது   வரை   கலந் து   கொள்ளா மல்   இருந் திருக் கிறா ர் .  அந்த   அளவி ற்கு   பாதிக்கப் பட்ட  தன்   பின்ன ணி   தான்   இவர்   பொ து   விழா க்களி ல்   கலந் து   கொ ள் ளாதது.

 

 

ஆன ந்த   பூங் காற் றே    படத்தி ல்   அஜித் துடன்   மீனா   நடித் துள்ளா ர் .  அப் போது   அஜித் தை  விட   பெரிய   மார்க் கெட் டை   கொண் டவர்  தான்   நடி கை   மீனா  . அப்படி  ஒரு   சூழ லில்   அஜி த்திற்கு   மீனா   ஒ ரு   விருது   விழா வில்  விருது   வழங் கியிரு க்கிறார்.   அப் போது   அஜித் துட ன்   நட மாட   கேட்டி ருந் தனர்.

 

 

அதைக்   கேட் டதும்   மேடை யின்   கீழ்   அமர்ந் த   மீனா வின்   அம்மா   உ டனே   மீனா வை   அ ழைத்து ச்   செ ன்று   விட்டா ர் .  ரஜினி காந் த்   உடன்   நடி த்து   வரும் என்  மகள்  இவரு டன்  நட னம்   ஆடுவ தா  என்று   அவ மானப்ப டுத் தும்   வகையி ல்    பேசி யிரு க்கி றார்  .

 

 

அதன் பின்   எந்த ஒரு பொது   நிகழ் ச்சிகளி லும்   அஜித்  கல ந்து   கொள் வது   கிடை யாது  . ஆனால் அந்த   சம்பவத் தை   மறந் து   மீனா வை   வில் லன்,   சிட்டி சன்   போ ன்ற   பட ங்களி ல்   ந டிக்க   அனு மதி   கொடு த்திருக்கி றார்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.