பிக் பாஸ் வீட் டில் இரு ந்து பணப் பெட்டி யை எடு த்து க் கொண்டு வெளி யேறி ய நபர் இவர் தான் .! ! யா ரும் எதிர் பாரா த போட் டி யா ளர்.??

0

பிக் பாஸ்  சீசன்   ஆறு   நிகழ்ச் சி   தொ டங்கி   கிட் டத்த ட்ட   100  நாட்க ளை   நெருங் கிவி ட்டது  . இந்த  வாரம்   இறு தி   போட் டி   என்பதா ல்   விக்ர மன்   அல் லது   அசீம்   இரு வரில்   ஒரு வர்  தான்   கட்டா யம்   வெ ற்றி   பெறு வார்   எ ன   ரசி கர்கள்   அவர்க ளுக் கான   வாக்கு களை   செலுத் தி   வரு கின் றனர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   ரசிகர் கள்   மத்தி யில்   அதிக ம்   கே ட்க ப்படு ம்   மற் றொரு   கேள்வி   யார்  தான்    பணப் பெட்டி யை   எடு த்து   வெ ளியே   செல் வார்  என்ற   கேள்வி  தான்  அதிக ம்   பே சப்பட் டு   வரு கிறது .  இந்த   நிலை யில்   இன்று பிக்   பாஸ்   பணப் பெட்டி யை   வை த்திரு க்கி றார்.

 

 

இதில்   ஆர ம்ப   கட்ட மாக   மூன்று   லட்ச த்திலி ருந்து   எண்ணி க்கை   தொட ங்கி   அதிகரி த்து க்   கொண் டிருக்கி றார் .  இந்த   நிலை யில்   யார்   எடுப் பார்   என்ற   கேள்வி க்கு   தற் போது   பதில்   கிடை த்துவி ட்ட து  . இந்த   சீச னில்   பண ப்பெட்டி   எ டுத்து   வெளி யே றும்   நபர்   கதிர வ ன்   தான்.

 

 

இவர்   பை னலுக் கு  வந்த போது ம்   வெ ற்றி   பெற   மாட் டார்   என் ற   எண்ண த்தி ல்   பணப்பெ ட்டி யை   எடு த்து   வெளி யேறி   இருக் கி றார்.   மேலு ம்   மை னா   அல் லது   அமுத வணன்   இருவ ரில்   ஒரு வர்   எடுப் பா ர்   என்று   எ  டுத்து   பார் த்த   நிலை  யில்   கதிர்   வெளி யேறி   விட் டார்  .

 

 

கதிர வன்    7   லட் சத்திற் கும்   அதிக மான    பண த்தை    எடுத் துச்   செல் ல   உள் ளார்   என   கூறப் படு கிறது .   கிடை த்த   வரை யில்  லாபம்  என   இ வர்   எடுத் துக்கொ ண்டு   போயி ருக்கி றார்  . மே லும்  100   நாட்க ள்   பிக்பா ஸில்   இருந் ததா ல்   அதற்கா கவே   சம்ப ளம்   பல   லட்ச ங்கள்   வாங் குவார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.