பிக் பாஸ் ஜன னிக்கு அடி த்த ஜாக் பாட் .!! இந்த உச்ச நடி கர் படத் தில் இணை கிறாரா.? கொண் டாடத் தில் ரசி கர் கள்.!!

0

தள பதி   விஜய்   நடிப் பில்   வாரிசு    திரை ப்படம்  வெளி யாகி   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் று   வரு கிறது .  தற் போது   த ளபதி  67   படப்பி டிப்பு   த ற்போது   நடை பெற் று   வருகி றது .  விஜய்   லோ கேஷ்   இரண் டாவது   முறை யாக   படத் தில்   இணை கின்ற னர்.

 

 

கடைசி யாக  இவ ர்கள்   கூட்ட ணி யில்   வெளி யான   மாஸ் டர்  திரைப்ப டம்  மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   கொடு த் தது .  தற் போது   இந்த   படத்தி ற்கான   எதிர் பார்ப்பு   அதிக   அ ளவில்   இரு ந்து    வருகி றது.   மேலு ம்   இந்த   படத் தில்   யார் யார்   நடிக் கிறா ர்கள்  என்று   அப்டே ட்கள்   தற் போது    வெளி யாகி   இருக் கி றது.

 

 

குறிப்  பாக   இந்த   பட த்தில்  திரி ஷா   கதா நாயகி  என் றும்   மன் சூர்   அலி கான்   மிஷ் கின்   போன் றோர்   வில்ல னாக   நடிக் க   இருக் கிறார் கள்   என்ற   த கவல்   வெளி யாகி   இருக் கிற து  . இத னை   மிஷ்கி ன்   நே ற்று   ஒரு   விழா வில்   வெளி ப்படை யாக   கூறி   அனை வ ரையும்   ஆச்சரி யப் பட   வை த்தார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இப்படத் தில்   ஒரு   மு க்கிய   கதா பாத்திர த்தில்   நடி க்க   பிக் பாஸ்   ஜனனி   கமி ட்டாகி  இரு ப்பதா க   தகவல் கள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது.  பிக்   பாஸ்   ஆறா வது   சீசன்   மூல ம்   தமிழ்   ர சிக ர்கள்   மத்தியி ல்   பிரப லம்   அடை ந்தார்  .

 

 

தற் போது   லோ கேஷ்   இயக் கத்தி ல்   உ ருவா கும்   தள பதி   படத் தில்    நடிக்கி றார்  என்ற   செய்திக ள்   வெளி வந்து   கொண்  டிருக் கிறது  . இவர்   வீட் டில்   உ ள்ளே   இருக்கு ம்  போதே    தகவ ல்   அடி பட்டு க்   கொண்டி ரு ந்த   நிலை யில்   த ற்போ து   உறுதி   செய் யப்பட் டிருக் கிறது  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.