எல் லாம் பி ரச்சனை களு க்கும் இய க்குனர் பாலா தான் கார ணம்.!! உண்மை யை உடை த் த பிர பலம்.!! கார ணம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்   வித் தியா சமான   கதைக ளை   கொ ண்ட   படங் களை   இயக் கி   தனக்கா ன   ஒரு   இடத் தை   உ ருவா க்கியவ ர்   இயக் குன ர்   பாலா . இவர்   இயக்க த்தில்    வெளி யான   சேது ,  நந் தா,   பிதா மகன்   போ ன்ற   திரைப் படங் கள்   த  ற்போ து   வரை   ரசி கர்   மத்தியி  ல்  பேசப்பட் டு   வரு கிறது.

 

 

அதே   சம யம்   இவர்  படபி டிப்பில்   நடிக் கும்   நடிகர் களை  கொடு மைப்படு த்தி     வரு வார்   என் பது   அனை வரு க்கும்   தெரி யும்  . ஒழுங் காக   நடிக்க வில் லை   என் றால்   நடிக ர்களை   மோ சமாக   திட்டுவ து  அடி ப்பது   போ ன்ற   செய ல்களை   தொட ர்ந்து   செ ய்து   வந்தி ருக்கி றார்.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   வண ங் கான்   திரைப் படத் தை   இ யக் கி   தற் போது   அந்த  பட மும்   கைவி டப்பட் டது .  அதற் கான   காரண ம்   என் றால்   பொது வாக   பாலா   இய க்கும்   திரைப் படங் கள்   ஒரு   பிரச்ச னை   வந் தால்   அப் போது   நடிக ர்களை   குறை சொல்ல லாம்.

 

 

ஆ னால்   இவரு டைய   திரைப் படம்   என் றாலே   பிரச்ச னை   வரும்   அதற் கு   முழு க்க   முழு க்க   பாலா  தான்   கார ணம்  என   பிரப லம்   சித்ரா   லட்சு மணன்   கூறியு ள்ளார் .   மேலும்   பாலாவி டம்   ஏதோ   பி ரச்சி னை   இருக்கி றது.   அந்த   பிரச்ச னையை  பாலா  வெளி   காட் டினால்   மட்டு மே   தொடர் ந்து   பய ணிக்க   மு டியும்.

 

 

அப் படி   இல் லை   எ ன்றால்   விமர்ச னம்   அதிக ரித்து க்   கொ ண்டு  தான்  இரு க்கும்  அவர்   தன் னை   திரு த்தினா ல்   தான்   அனை த்து ம்   சரியாகு ம்  . இ வ்வாறு    சித்ரா லட்சு மணன்   வெளி ப்ப டையாக   பேசியி ருக் கிறார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.