திரி ஷாவும் இல் லை நயன் தாரா வும் இல் லை.!! தர மான நடி கையை லாக் செய்த விக் னேஷ் சிவன்.!! இந்த ந டி கை அஜி த்து டன் ஜோடி யா.??

0

அஜித்   நடி ப்பில்  சமீப த்தில்   வெளி யான   துணி வு   திரை ப்பட ம்    நல்ல    வரவே ற்ப்பு   பெற் று   வருகி றது.    மேலும்   பல   இ டங்க ளில்  வசூல்   வேட்டை நடத் தி   வருகி றது .  இந்த   நிலை யில்   அஜீத்    அடுத்த தாக   விக் னேஷ்  சிவன்   இய க்கத்தி ல்   புதிய   திரை ப்படத் தில்   நடிக் க   இரு க்கி றார்.

 

 

மேலு ம்   இந்த   படத்தி ற்கு   தற் போது   அடு த்தடுத் து  அப் டேட்   வெளி யாகிக்   கொண்டி ருக்கி றது .  குறிப் பாக   படத் தில்   வில்ல னாக   அரவிந் த் சாமி   மற்று ம்   அர்ஜு ன்   தாஸ்   நடிக் கிறா ர்கள்   என்ற   தக வல்  வெளி யாகி   பலரை யும்   ஷாக் காக   வைத் தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   படத் தின்   கதா நாய கி   யார்   என்ற   கேள் விதான்   பெ ரிதும்    பேசப்ப ட்டது  .திரிஷா வுடன்   பேச் சுவார் த்தை   ந  டந் து   வரு வதாக வும்   அல் லது   காஜல்   கதா நாயகி  யா க   ந டி ப்பார்   என்று   ப ல   பேச் சுகள்    சொல்ல ப்பட்டது.   கடைசி யில்   நயன் தாரா   தான்   நடிப் பார்   என்று   ஒரு   முடி வுக்கு   வந்த னர் .

 

 

ஆனால்   தற் போது   நய ன்தாரா வும்   கிடை யாது   என்ற   அளவி ற்கு   வேறு ஒரு   நடிகை யை   லாக்   செய் து   வைத் திருக்கி றார்   விக்னே ஷ்   சிவ ன்  . இப்படத் தில்   கதாநாய கியாக   நடி கை   ஐஸ்வர் யா   ராய்    நடி க்க   உள்ள தாக   தற் போது   தகவ ல்கள்  வெளி யாகி   உள் ளது.

 

 

பல ரும்   படத் தில்   திரிஷா  இல்ல னா   நயன்தா ரா   இரு வரில்   ஒரு வர்   தான்   நடிப்பா ர்கள்   என்று   எதிர் பார்த் துக்   கொ ண்டிரு ந்த  நிலை யில்   யா ரும்   எதிர்பா ராத   விதமா க   உலக  அழகி   ஐஸ் வர்யா   ராய்   இந்த   பட த்தில்   நடிக்க   கமிட்   ஆகி   இருக் கிறா ர்கள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.