நடி கை சினேகா வுடன் நடி க்க முடி யாது வேறு ஹீரோ யின் தான் வேண் டும்.!! சினே காவை ஒதுக் கிய முன் னணி நடி கர்.!!

0

தமிழ்   ரசி கர்க ளால்   புன்ன கை  அரசி   என்று   அழை க்கப் படுப வர்   தான்   நடி கை   சினே கா .  அந்த  அளவு க்கு   சிரிப் பால்   எல் லோ ரையும்   கவர்ந் தவர்.   இவர்    2000   ஆம் ஆண்டு   மலை யா ளத் தில்   வெளி யான    திரைப்ப டத் தின்   மூலம்   அறிமு கமா னார்.

 

 

இதே   ஆண் டில்   மாதவ ன்   நடிப் பில்   என்ன வளே   என்ற படம்   வெ ளியா னது.  இதில்   சினே கா  ,  மணிவ ண் ணன்   போன் றோர்   நடித்தி ருந்த னர்.  இந்த  படத்தி ன்  மூலம்   சி னேகா   தமி ழில்   அறிமு கமா னார்   இந்த   படத் தில்   முதலி ல்  மாதவ னுக்கு   ஜோ டியாக   சிம்ர ன்   தான்  நடி க்க  இரு ந்தார் .

 

 

ஆனா ல்   அந்  த   நேர த்தில்   பிஸி யான   நடிகை யாக   இருந் ததா ல்   கால்ஷீ ட்   கொடு க்க   முடி யாமல்   போன து .  இதை   அடு த்து   இந் த   படத்தி ற்கு   இய க்குனர்   நடிகை   ஜோதி காவை   அணு கி   இருக் கி றார்.

 

 

ஆ னால்   அவ ரும்   வேறு  ப டத்தி ல்   நடித் து   வந்த தால்   இதில்   நடி க்க   முடி யாமல்   போ னது .  இந்  த   நிலை யில்   தான்   இயக்கு னர்   சினேகா வை   நடி க்க   வை க்க   முடி வு   செய் திருக் கிறார் .  இத ற்கு   மாத வன்   இந்த   படத் திற் கு   புது முக   நடி கை   வேண் டாம்.

 

 

முன் னணி   நடிகை    மட் டும்  தான்   நடிப் பேன்   என்று   கூறி யிரு க்கி றார்.  இருப்பி னும்   இயக் குனர்   சி னேகா   சரி யாக   இருப்பா ர்   என்று   அ வருக்கு   எ டுத்து   கூறி   சினேகா வின்   ந டிக்க   வைத் திருக் கிறார்  . அதன்  பின்   தான்   மாத வன்   படத் தில்   நடிக்க   ஒப்புக் கொண் டா ராம்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.