சமந் தா வை தொட ர்ந்து அறிய வகை நோ யால் பாதி க்கப் பட்ட பிர பல விஷா ல் பட நடி கை.!! இவ ருக்கு இப் படி ஒரு நோயா.?

0

தமிழ்   சினிமா வில்   முன் னணி   நடி கையாக   இருக் கும்   ந டிகை   சம ந்தா.  சமீப த்தில்   அரிய வகை   நோ யால்   பாதிக் கப்ப ட்டு   அதற் காக    சிகிச்  சையில்   இரு க்கும்  செய்தி   பல ரையும்   அதிர்ச் சிய டைய   செ ய்தது .  தற் போது   பல   மாதங் களாக வே   சிகிச் சை யில்   தான்   இருந் து   வரு கிறார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   அவ ரை   தொட ர்ந்து   பிர பல   விஷா ல்   பட   நடி கை    அரிய வகை   நோ யால்   பாதிக் கப்பட் டிருக் கிறார் .   அதா வது  2006   ஆ ம்  ஆண்டு    விஷா ல்   நடி ப்பில்   வெ ளியான   திரைப் படம்   தான்   சிவப்ப திகார ம்  . இந்த   படத்தி ல்   நடித்து   தமிழ்  சினிமாவி ல்   அறி முக மான   நடிகை   தான்   மம் தா   மோக ன்  தாஸ்.

 

 

இவர்   பிரப ல   மலையா ள   நடிகை .  இவர் இந்த   படத்தி ற்கு   பின்   தமிழ் ,   தெலு ங்கு  , மலை யாளம்  என   அனை த்து   மொழி   படங் களி லும்   நடித் திரு ந்தார்.  இவர் அதி கம்   சோசி யல்   மீடியா வில்   ஆக்டி வாக   இரு ப்பவர்   த ற்போ து   பதிவு   ஒன் றை   போட் டி ருக்கி றார்.

 

 

இதை   பார்த் த   பல ரும்   அதி ர்ச்சி   அடைந்தி ருக்கின் றனர்  . அதா வது  38   வயதா ன   ம ம்தா   மோகன் தாஸ்   தோல்   நிற ம்   இழந் தல்   என்ற   அறியவ கை   நோயா ல்   பாதி க்கப்ப ட்டு ள்ளார்.    இன்ஸ் டாகி ராம்   பக்கத்தி ல்   பு கைப் படத் தை   வெளி யிட்டு    இருக் கிறா ர்.

 

 

சமந் தாவை   தொ டர்ந்து  பல   நடி கைகளும்   இது   போ ன்ற   நோ யால்   பாதிக்கப் பட்டு   வரு வதால்   திரை த்து றையில்  இருக் கும்   பல ரும்   தங்கள து   ஆறுதல் களை   அவரு க்கு   கூறி   வ ருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.