ஒரே ஒ ரு படத் திற் காக 35 கிலோ எடை யை குறை த்த பிர பல நடி கர் .!! இந்தி யாவில் யாரு ம் செய்ய முடி யாத முய ற்சி.!! வெளி யான வீடி யோ பதிவு .!!

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   ஒவ் வொரு   படத் திற்கும்   வித்தி யாசமா ன   முயற் சிகளை   எடு த்து  வரு ம்   நடிகர்க ளின்   ஒரு வர்   ந டிகர்   விக் ரம் . இவர்   நடிப் பில்   கட ந்த   ஆண் டு   ம கான்  ,  பொன்னி யின்   செல் வன்   மற் றும்   கோ ப்ரா   திரை ப்பட ங்கள்   வெளி யாகி   இரு ந்தது.

 

 

பொன்னி யின்   செல் வன்   திரை ப்படம்   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொ டுத்த து.  அடுத் ததாக  பொன் னியின்  செல் வன்   இரண் டாம்   பாக ம்   மற்று ம்   தங்க ளான்  இரு   திரை ப்படங் கள்   அடுத் தடு த்து   வெளி யா க  இ ருக் கிறது.

 

 

இந்த   நிலையி ல்   விக்ர ம்   நடிப் பில்   தனது  2015   ஆம்   ஆ ண்டு   பொங் கலுக் கு   வெளி யான   திரை ப்பட ம்   தான்   ஐ .   இப்ப டத்திற் காக   விக்ர ம்   தனது   உட லை   மிகவு ம்   வருத் திக்கொ ண்டு   நடித்தி ருந் தார்  . இந்த   நிலை யில்   இப்படத் திற்கா க    அந்த   சம யத் தில்   35   கிலோ   வரை   உடல்   எடை யை   குறைத் தார்.

 

 

இதற் காக   அவர்   உடல்   அளவி லும்  மனதள விலும்   பல   கஷ் டங்க ளை   அனுப வித் தார்  . இத னை   இயக்கு னர்   சங்க ரே   கூறி யிருக் கி றார்.   இன்று டன்   படம்   வெளி யாகி   8   வரு டங்கள்   ஆகி ய   நிலை யி ல்   பல ரும்   த ற்போது   விக் ரம்    புகைப் படத் தை   ஷேர்   செ ய்து   வைரலா க்கி   கொண் டி ருக்கி ன்ற னர்.

 

 

மே லும்   இந்தி யா வில்   ஒரே  படத்தி ற்காக   இவ்வ ளவு   உடல்   உழைப் பை   போ ட்ட   ஒரு   நடி கர்   வி க்ரம்   மட்டு ம்   தான்  . ஆனா ல்   அவர்   எதிர்  பார்த்த படி   வெற்றி அடையா தது   தான்   வருத் தம்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.