விக் ரம் கமல் போல் கையி ல் துப்பா க்கி யுடன் மாஸ் காட் டும் இளம் நடி கை.!! வெளி யான ஃபா ஸ்ட் லுக் போஸ் டரை பார் த்து ஷாக் கான ரசிகர் கள்.!! ஆக் க்ஷன் படத் தில் இந்த நடி கையா.?

0

தென்னி ந்திய   அளவி ல்   பிரபல மான  நடிகைக ளில்   ஒருவ ர்   கீர்த் தி   சுரே ஷ்.  இவர்   தமி ழில்   பல   வெற் றி   திரை ப்படங் களில்   நடித் திருக் கிறார்  .மேலும் பல   முன் னணி   நடிகர்க ள்   திரைப் படங் களி லும்   ந டித்து   விட் டார்.

 

 

இவர்   நடிப்பில்   த மிழி ல்  அடுத்த தா க   மாம ன்னன்   என் னும்   திரை ப்ப டம்   வெளி யாக   இரு க்கிற து  . மே லும்   பல   புதிய   படங் களி லும்   கமிட்   ஆகியி ருக் கிறார்,  தற் போது  ஒரு   படத் தில்   பர்ஸ் ட் லுக்   போஸ் டர்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.

 

 

பட த்தின்   பெய ர்   ரிவால் வர்   ரீட் டா   என   வைக் கப்பட் டிருக் கிறது .  இந்த   படத் தின்   பர் ஸ்ட்  லுக்   போஸ் டர்   நடி கை   சம ந்தா   வெளி யிட்டு   இரு க்கி றார்.  இந்த   படத் தின்   கதா நாயகி யாக   இ ல்லா மல்   கதை க்கு   முக் கியத் துவம்   கொடு க்கும்   நாய கியாக   இ வர்   நடித் திருக் கி றார்.

 

 

இதை   பா ர்த்த    ரசிக ர்கள்   பல ரும்   விக் ரம்   பட த்தில்   வரும்   கமல்   போ லவே   மா ஸாக   இருக் கிறா ர்   கீர்த்தி   என   கமெ ண் ட்   செ ய்து   வருகி றார்க ள்  . இது இணை யத் தில்   அதி கம்   பேசப் ப ட்டு   வரு கிறது.

 

 

மே லும்   சமீப   காலமா க   தமிழ்   திரைப் படங்களி ல்   நடிக்கா மல்   வந்த  இவர்   தற் போது   இந்த   படத் தின் மூலம்   மீண் டும்   தமி ழில்   விட்ட   இடத் தை   பிடி ப்பார்   என்று   எதிர்பா ர்க்கப் படு கிறது .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.