பிக் பாஸ் வீட் டை விட்டு கடைசி எலிமி னேஷ னாக வெளி யேறிய ஏ டி கே.!! வாங் கிய மொ த்த சம் பளம் எவ் வளவு தெரி யுமா.?? இத் தனை லட் சமா.!!

0

பிரப லமான   தொலை க்கா ட்சி   நிகழ்ச் சிக ளில்   ஒன்று   பிக் பாஸ்  . முதல் சீசன்   பெரிய   வெற்றி யைத்   தொட ர்ந் து   ஐந்து   சீசனு க்கு   முடிவு   அடை ந்து   இருக் கிறது  . தற் போது   ஆறா வது   சீசன்   90   நாட் களை க்   க  டந்து   நிறை வடைய   போகி றது.

 

 

பிக் பாஸ்   குழுவி னர்   போட்டி யாளர்க ளை   தே ர்வு   செய்வ தில்   கொ ஞ்சம்   வித்தி யாசம்   காட் டியு ள்ளனர் .  பல   முகங் கள்   பரீட் சை   இல்லா த   முகங் களாக   இருந் திருக்கி றது   .மே லும்   90   நாட்க ளை  தாண் டி   கடை சியாக   ரட் சிதா   வெளி யேற்ற ப்ப ட்டார்.

 

 

அதை   தொடர் ந் து   இந்த   கடை சி   எலிமி னேஷ னில்  யார்   வெளி யேறு வார்க ள்   என்ற   கே ள்வி   மக்க ள்   மத்தியி ல்   இரு ந்தது .  தற் போது   இந் த   வார ம்   பிக் பாஸ்   கடை சி   எலிமி னேஷ ன்   ஆக   ஏ டி கே   வெ ளியேற் றப்பட் டிருக்கி றார்.

 

 

தற் போது   இவர்   கிட்டத் தட் ட   90   நாட்க ளை   தாண் டி   பிக் பாஸ்   வீட்டி ல்   இருந் திருக் கிறார்  . தற் போது   இவரு டைய   சம் பள   நில வரம்   வெளி வந்திரு க்கி றது.  இவரு க்கு  ஒரு   நாளை க்கு   குறை ந்தபட் சம்   15   ஆயி ரம்   முதல்  20   ஆயி ரம்   வரை   சம்பள மாக   பேசப்ப ட்டு   இரு ப்ப தாக   சொல் லப் படுகி றது.

 

 

இந்த   வகை யில்   பார்த் தால்   கிட்ட த்த ட்ட   இவ ர்   15   லட் சம்   மு தல்   20   லட் சம்   வரை   சம்பள மாக   பெற் று க்  கொ ண்டு  தான்   வெளி யேறி   இரு ப் பதாக   தற் போது   சொல் லப்படு கிற து  . இது   பலரை யும்   ஆச்சரி யப்பட   வைத்தி ருக்கி றது . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.