நடி கர் சூர் யா பட இய க்குன ரை லாக் செ ய்த ரஜினி.!! நெ ல்ச னுக்கு பின் ரஜினி யை இய க்கும் இய க்கு னர் இவர்.!! வெளி யான அதிகா ரப் பூர்வ மான தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   சூப்ப ர்   ஸ் டார்   ஆக   இருப் பவர்   தான்   நடிக ர்   ரஜினி காந்த்.  இவர்  தற்போ து   ஜெயி லர்   திரை ப்படத்தி ல்   நடி த்து   வருகி றார்  .  பட த்தை   நெல் சன்   இய க்கி   வருகி றார்.   ரஜினி   நடிப் பில்   கடை சியாக   வெளி யான   அண்ணா த்த   திரை ப்படம்   தோல் வியை   சந்தி த்தது.

 

 

அதே போல்   நெல்ச ன்   இயக் கத்தி ல்   கடை சியாக   வெளி யான   பீஸ்ட்   பட மும்   தோல் வியை   சந்தி த்தது .   இத னால்   இருவ ரும்   இந்த   ப டத்தை   கட்டா யம்   வெற் றி   பட மாக   வேண் டும்  என   க  டின மாக   உழை த்து   வருகின் ற னர் .  இந்த   நிலை யில்   ரஜினி   அடு த்த   படங் களில்  நடி க்க    உடன டியாக   கதை    கேட்டு   கமிட் டாகி   வருகி றார்.

 

 

இதன்  மூலம்   சிபி  சக்கர வர்த் தியுடன்  ஒரு   படத்தி ல்   இணை ய   இரு ந்தா ர்.  ஆ னால்   அந்த   படத் தின்   முழு கதை   இவரு க்கு   திரு ப்தி   தரா ததால்   சிபி   சக்கரவ ர்த்தி யை   இவர்   விளக் கி   விட் டார் .   மே லும்   அடுத் த தாக   ரஜினி யை   இய க்கும்  இயக் குனர்  என்ற   கேள் வி   ரசி கர்கள்   மத் தியில்  எழு ந்தி ருந்தது.

 

 

தற் போது   அ தற்கா ன   விடை     கிடைத் துவிட் டது .   ஜெயி லர்   திரை ப்ப டம்   முடிந் ததும்   அடுத் ததா க   இய க்குன ர்   ஞா னவேல்   இய க்க த்தில்   ரஜி னி   இணைய   இருப்ப தாக   சொல்ல ப்படு கிற து  . இயக் குனர்   ஞான வேல்   சூர்யா வை   வை த்து   ஜெய் பீம்   என்ற   திரைப்ப டத் தை   கொடு த்தவ ர்.

 

 

அத னால்   அவ ருடன்   ரஜினி   இணை ந்தா ல்   இது   கட்டா யம்   கமர்சி யல்   மட்டும ல்லாமல்   சிறப் பான   பட மாக   இருக் கும்   என்று   எதிர் பார்க்க ப்படு கி றது  . இந்த   தக வல்   தற்போ து   இணை யத் தில்   வெளியா கி   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.