என் னது விஜ யின் வாரிசு படத் தில் லெஜ ன்ட் சரவ ணன் அண் ணாச் சியா.!! இதை யா ரும் கவனிக் கவில் லையே.!! வெளி யான புகை ப்பட த்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர்க ள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா  பிர பல   நடி கர்   விஜய்  . இவர்   நடிப்பி ல்  சமீபத் தில்  வெளி யான  திரை ப்படம்  தான்  வா ரிசு  . இந்த படம்   அஜித் தின்   துணிவு   திரைப் பட த்துடன்   வெளியா னது .  இந்த படம்   வெளி யாகி   ரசிக ர்க ளின்   மத்தி யில்   த ற்போது     நல்ல  வரவே ற்பு   பெற் று   வருகி றது.

 

 

இரு ந்தும்   முதல்  நாள்   துணி வு   திரை ப்பட ம்   தான்    தமி ழகத் தில்   அதிக   வசூல்   என்ப தால்   ரசிக ர்கள்   பெரு ம்   வருத் தத்தி ல்   இ ருந்து   வரு கின்ற னர்  . மேலு ம்   இந்த படம்   வெளி யா கி   ரசிக ர்க ளை   கவர்ந் திருந் தா லும்   பல ரும்   இந்த   படத் தை   விமர்ச னம்   செய் து  தான்   கொ ண்டிரு க்கிறா ர்கள்.

 

 

கார ணம்  இந்த   படம்   பார்ப்பத ற்கு   தெலுங் கு   படம்   போல்   இரு க்கி றது  எ ன்றும்   மே லும்   குடு ம்ப   காட்சி களை   பார்ப்ப தற்கு  சீரிய ல்   போ ல்   இரு க்கிற து.  என்றெ ல்லா ம்   இந்த   படத்  தை   கலா ய்த் து   வரு கின்ற னர் .  இந்த   படத் தை   ஹி ந்தி   சீரி யல்   என்றெ ல் லாம்   கலா ய்த்து   விட் டன ர்.

 

 

மேலு ம்   இந்த   பட த்தில்   ஒரு   காட்சி யில்   விஜய்   தன்னு டை ய   தாடி யை   மட் டும்  சேவ்   செய்து வி ட்டு   வெ றும்   மீசை யுடன்   நடித்தி ருப் பார்  .  விஜ ய்  கட ந்த  சில  வருட ங் களாக  தாடி   இல் லாமல்    நடிக் கவி ல்லை .   பல   வரு டங்க ளுக்கு  பிறகு  விஜய்   மீண் டும்   இவ் வாறு   நடிப்ப தால்   ரசிகர் கள்   இதை    கொ ண்டாடி னார் கள்.

 

 

ஆ னால்   நெட் டிசன் கள்   இந்த   காட்சி யில்    வரும்   புகை ப்பட த்தை   வை த்து   இணை யத் தில்   க லா ய்த்து   வரு கிறார் கள்  .  இந்த   காட்சி  யில்  விஜய்   பார்ப்ப தற்கு   லெஜ ன்ட்     அண்ணா ச்சி   போல வே   இரு க் கிறார்   என்று   கூறி ய   மீம்   போ ட்டு   வருகி றா ர்கள்  . மேலு ம்   இதில்   விஜய்   உண் மையி லேயே   தாடி யை    எடுக்க வில் லை.

 

 

சிஜி   முறை யில்  தான்   தாடி   எடு த்து  இருக்கி றா ர்கள்   என் றும்   சொல் லப்படு கிறது  . மே லும்   இதில்   விஜ யின்   முடி   அ வருடை ய   ஓவ  ர்   மேக் கப்   இதெ ல்லாம்   பார்ப் பத ற்கு   அப்ப டியே   அண் ணாச் சி   போல்   தான்   இருக்கி றது   என்று   புகைப் படத் துடன்   ஒப்பி ட்டு   கலா ய்த் து   வரு கின்ற ன ர்.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.