விஜய் குடு ம்பம் பிரிய கார ண மே விஜய் மனை வி சங் கீதா தானா.?? மனை வி பேச் சை கேட்டு பெற்றோ ரை விரட் டிய வி ஜய்.! !வெளி யான திடுக் கிடும் தக வல்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   நடி கர்   விஜ ய் .  இவர்   சமீ பத்தி ல்   நடி த்த   வாரிசு   திரைப் படம்   வெளி யாகி    மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற் பு   பெ ற்று    வரு கிறது  .  இவ ரது   தந் தை   தான்   சந்திர சே கர் . இவர்   தமிழ்   சினி மா வின்   இயக் குனர்.  ஆர ம்ப   கால த்தில்   விஜ யின்   அ ணை த்து   படங் களை யும்   இவர் தான்   இயக் கினார்.

 

 

விஜய்   தற் போது   உச்ச  நடிக ராக   உயர மிக   முக் கி ய   பங்கு   அவரு டை ய   தந் தை   சந்திர சேகரு க்கு   இரு க்கி றது  .  ஆனா ல்   துப்பா க்கி   படத் திற்கு   பின்   இருவ ரும்   பிரி ந்து   விட்ட னர்  .  மேலு ம்   அதன் பின்  விஜய்   பெற்றோ ர்க  ளை   கவனி ப்பது   கிடை யாது   என் று   பல   குற்ற ச்சாட் டுகள்   இருந் து   வந்தி ருக்கி றது.

 

 

இருவ ருக் குள்   அ ப்படி   என்ன தான்   பிரச் சனை   என்று   இதுவ ரை   யாரு ம்   வெளிப்ப டை யாக   கூறவில் லை .   ஆனா ல்   தற் போது   அந்த   தகவ ல்   வெளிவ ந்திருக் கிறது .   அதன் படி   விஜய்   தனது   தாய்   தந் தையை   விட்டு   பிரிந் து   வாழ்வ தற்கு   அவரு டைய   மனை வி   சங் கீதா   தான்   கார ணம்   என்று   சொல்ல ப்படு கிறது.

 

 

துப்பா க்கி   படம்   வரை   விஜயி ன்   தந் தை   தான்    அனை த்து   விஷ யங்க ளையு ம்   கவனி த்துக்   கொ ண்டா ர் .   குறிப் பாக   பட த்தின்   கதை   கேட் பது,    படத்தி ற்கான  சம் பளம்   பேசு வது ,   பேசி  ய   சம்ப ளத் தை   வா ங்கி   கொடு ப்பது   என   அனை த்தை யும்   அவர்  தான்   கவன த்து    கொ ண்டார் . 

 

 

விஜ யின்  மனை வி   ஏன்   இதை யெல் லாம்   நீங்க ளே   கவனி த்து க்   கொள் ளலாம்   என்று   விஜயி டம்   கூறினா ராம் .   இதன் பின்   வி ஜய்   அவர து   தந் தையை   புறக்க ணித்து   அனை த் து   விஷ யங்க ளையு ம்    கவனி த்துக்   கொண் டாரா ம்  . அவர்   தந்தை   வை த்த    ஆ ட்க ளை   எல்லா ம்   தூக்கி   விட்டு   புதிய   ஆட் களை    வேலை க்கு   சேர்த் தாரா  ம் .

 

 

இத னால்  கரு த்து   வேறு பாடு   ஏற் பட்டு   இருக் கிறது.  அது   பெ ரிய   பிரச்சனையா க மாற  இதன்   பின் னா ல்   விஜய்   மனை வி   மற்று ம்   பிள்ளை க ளுடன்   தனி யாக   வீடு கட்டி   சென் று   விட் டாரா ம் .   இந்த   தகவ லை   பி ரபல   பத்திரி கையா ளர் ஒரு வர்   கூறியு ள்ளா ர்   என் ப  து   குறிப்பி டத்தக் கது  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.