அஜித் தின் துணிவு பட நடி கை மஞ்சு வாரி யரின் மக ளை பார் த்து உள் ளீர் களா.? அச்சு அசல் அவ ரைப் போ லவே இ ருக் காரே.!! இ ணைய த்தில் வைர லாகும் புகை ப்பட ங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பி ரபல   நடி கராக   இருக் கும்   அஜித் . இவர்    நடி த்து   சமீப த்தில்   வெளியா  ன   திரை ப்ப டம்  தான்   து ணிவு .   இந்த   படம்   வெளி யாகி   ரசிகர் கள்   மத்தி யில்   பெ ரிய   வரவே ற்பு   பெ ற்று   வருகி றது .   விஜய் யின்   வா ரிசு   திரைப்ப ட த்தின்  உடன்   இந்த  படம்   வெளி யாகி   இரு ந்தது.

 

 

ஆ னால்  துணிவு   திரை ப்படம்   முதல் நாள்   அதிக ம்   வ சூல்   செ ய்து   சா தனை   படை த்திரு க்கி றது  .  மேலும்   இந்த   படத் தில்   அஜித் உடன்   இணை ந்து   நடி த்த வர் தான்   மஞ்சு   வாரி யா ர் .   அவர்   பிரப ல   மலையா ள   நடி கை .   பிர பல   மலை யாள   நடிகை யான    இவர்   தமிழி ல்   அசு ரன்  திரை ப்பட த் தில்   நடித் திரு ந்தார்.

 

 

அந்த   படத் தில்   இவரு டைய   நடிப் பு   பெ ரிய   அள வில்   பாரா ட்ட ப்ப ட்டது  . அதை   தொட ர்ந்து   தற் போது   துணிவு   திரை ப்பட த் தில்    நடி த்திருக் கி றார்  .  இந்த   படத் திலும்  ஒரு   துணிவா ன   கதாபா த்திரத் தில்   தான்   இவர்   நடித் திருக் கிறார்.  இந்த   படத் திலும்   இவரு டைய   நடிப்பு   பலரா லும்   பாராட் டப் பட்டு   வருகி றது.

 

 

இவரு டைய   மக ளின்   புகை ப்படம்   தற் போது   இணை ய த்தில்   உலா வந்து   கொண் டிருக் கிறது .   அதா வது   இவர்  கடந் த   1998   ஆம்  ஆண்டு   மலை யாள   நடி கர்   திலீப்   என்பவ ரை   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார் .   இவர்க ளு க்கு   மீனா ட்சி   என் னும்   ஒரு   மக ள்  இருக் கிறா ர்.

 

 

பல   ஆண் டுகள்   ஒன் றாக   வா ழ்ந்து  வந்த  இவர் கள்   கட ந்த   2015 ஆம் ஆண்டு   விவாக ரத்து   பெற் று   பிரி ந்து   விட் டனர் .   இந்த   நிலை யில்   நடி கை   மஞ்சு வாரியா ரின்   மகளா ன   மீனா ட்சி  யின்   புகைப் பட ங்கள்   தற் போது   இணைய த்தில்   வெளி யாகி   வருகி றது .   

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.