தொகு ப்பாள ராக தொ டங்கி தற் போது தமிழ் சினிமா வின் முன் னணி நடிக ராக வள ர்ந்த சிவ கார் த்திகே யன்.!! மொ த்த சொ த்து மதி ப்பு மட் டும் இத் தனை கோடி களா.!!

0

தமிழ்  சினி மா வில்   தற் போது   பிர பல   நடிக ராக   இரு ப்ப வர்   தான்   சிவகா ர்த்திகே யன்  . இவர்   ஆரம் ப  கால த்தி ல்   விஜய்   டிவி யில்   கலக் கப் போவது   யாரு   நிகழ்ச் சியில்   வெ ற்றி   பெற் று   அதன் பின்   பல   நிகழ்ச் சிக ளை   தொகு த்து   வ ழங்கி   வந் தார்.

 

 

அதன்  பின்   ஜோடி   போ ன்ற   நடன   நிகழ்ச் சி கள்   பங்கு   பெ ற்று    அதி லும்   வெ ற்றி   பெற் றார் .    அதன் பின்   3   பட த்தில்   கா மெ டியாக   நடித்தி ருந் தார் .  அதன்   பின்   மனம்   கொத் தி   பற வை ,   தனுஷ்   தயாரி ப்பி ல்   எதிர் நீச் சல் ,  மான்  க ராத் தே   என   தொட ர்ந் து   வெ ற்றி   படங் க ளை   கொ  டுக்க   தொ டங்கி னார்.

 

 

ஒரு   கட்ட த்தில்   தோ ல்வி   படங்க ளை   கொடு க் காத   நடி கரா க   மாறி   வந் தார்.  மிகக்  குறுகி ய   காலத் திலே யே   மிகப்பெ ரிய   ரசி கர்   பட்டாள த்தை   உருவா க்கினார் .  த ற்சம யத்தில்   விஜய்   அஜித் துக்கு   அடுத்த படி யாக   இருக் கும்   நடி கர்  இவர்  தான்  .

 

 

இவ ரது   படங் கள்   100   கோ டிகளு க்கும்  மேல்   வசூல்   செ ய்து    முன் னணி   அந்த ஸ்த் தை   கொ டுத்த து.மே லும்   த மிழ்   சினி மாவில்   இவ ருக்கு   எ ன   தற் போது  மிகப் பெரிய   மார்க் கெட்   இரு ந்து   வரு கிறது .   தற் போது   சி வகார் த்தி கேயன்   மாவீ ரன்   திரைப் பட த்தில்   நடி த்து   வருகி றார்.

 

 

இந்த   படத் தை   ரசிகர் கள்   பெரி ய   அள வில்   எதி ர் பார்த் து   இருக் கின் ற னர் .  இந்த   நிலை யில்  10   ஆண் டுகளு க்கு   மேலா க   சினிமா வில்   இருக் கும்   சிவக் கார்த் தி கேயன்   சொத் து   மதிப் பு   எவ்வ ளவு   என்ற   தகவ ல்   தற் போது   வெளி யாகி   இருக்கி ற து .   இதை   பா ர்த்த   பல ரும்   ஆச்ச ரியப் பட் டு   இருக் கின்ற னர்.

 

 

அதன் படி   அவ ருடைய   மொ த்த   சொ த்து   மதிப் பு   மட்டு மே  சுமா ர்  105   கோடி   இருக் கும்   என   தற்போ து   தெரி ய   வந்தி ருக் கிறது .   அதை ப் போல   இவர்   கரு ப்பு   ஆடி  கார்   வைத் திரு க்கி றார்   என் பது   குறிப் பிடத் தக் கது .  சாமா னிய னாக   இரு ந்து  பல   கோடி களை   சம் பாதிக் கலா ம்   என   பலரு க்கும்   இவ ர்    முன்னோ டி  யாக  இரு ந்து   வருகி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.