என் னது நடி கர் அர் ஜுன் தாஸ் உட ன் காத லா.!! உண்மை யை உடை த்த பிர பல நடி கை.!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

பொன் னியி ன்   செல் வன்   திரைப் ப ட த்தில்   பூங்கு ழலி   கதாபா த்தி ரத் தில்   நடி த்து   ரசி கர்க ளை  பெரும்   அளவி ல்   கவ ர்ந் தவர்   தான்   நடி கை   ஐஸ்வர் யா   லட் சுமி .  இவர்  அதை   அடு த்து   வெளியா ன   க ட்டா   குஸ்தி   திரைப் பட த்தி ல்   இவ ரது   நடி ப்பு   ப லரா லும்   பாராட் டப்ப ட்ட து  .

 

 

இ தனால்   இவ ருக்கு  பெரி ய   ரசி கர்   பட் டாளம்   உரு வாகி   வரு கிறது  . இந்த   நிலை யில்   நேற் று   ஐஸ்வ ர்யா   லட் சுமி   இன்ஸ் டாகி ராம்   பக்கத் தில்   பிர பல   நடி கர்   அர்ஜு ன்   தாஸ்   உடன்   ஒரு   பு கைப் படத் தை   பதிவி ட்டு   இருந் தா ர் .  இதில்   அவர்   ஹா ர்டின்   எமோ ஜியை     போ ட்டு   பதிவு   செய் திருந் தா ர் .

 

 

இவர்   கைதி   திரை ப்பட த்தில்   வில்ல னாக   நடி த்து   அதன் பின்   மாஸ் டர்   திரைப் படத்தி லும்   வில்ல னாக   ந டித்தி ருப் பார்  .  இந்த   நிலை யில்   இரு வரும்   காதலி க்கின் றனர்   என் றும்   அத னால்   தான்  அவர்   இவ்வா று   பதிவு   செய் தார்   என் றும்   இந்த   தக வல்   பயங்கர மான   செய் தி யா க   இணை ய   முழு வதும்   பரவி   விட்டது.

 

 

அவர்   புகை ப்படம்   வெளி யிட்ட   ஒரே   நாளி ல்   இ  ந்த   செய்தி   பெரு ம்   அ ளவில்   பேச ப்ப ட்டு   பலரா லும்   வைர லாக்க ப் பட்டது  .  இந்த   செ ய்தி   ஒரு   வழி யாக  ஐஸ் வர்யா  லட் சுமி   காது க்கே   சென் று   வி ட்டது .   இந்த   நிலை யில்   அர்ஜுன்  தாஸ் சை   காத லிப் பதாக   பரவி ய   செய்தி க்கு   அவரே   விள க்கம்   கொடுத் திருக் கிறார்.

 

 

முன்பு   போட்ட   பதி வு   இவ்வள வு   பெரி தாக   வெடி க்கு ம்   என்று நான்   எதிர் பார் க்கவி ல்லை .   நாங் கள்   எதேர்ச் சியா க   சந்தி த்தோ ம்  .  போ ட்டோ   எடுத் துக்   கொண் டோம் .   அதை தான்   பதிவி ட்டு   இருந் தேன்  .  எங்களு க்கு   இடை யில்     ஏதும்   கிடை யாது   நாங்க ள்   நல்ல    ந ண்பர் கள்    மட் டும்   தான் .

 

 

இதன்  மூலம்   காதல்   இல் லை   என்று   இவர்   விளக்க ம்   கூ றிவிட் டார்  .  புகைப்  படம்    வெளியி ட்  ட   சில   மணி   நேரங் களிலே யே   இருவ ரும்   காதலி க்கிறா ர்கள்   செ ய்தி    படு   வேக மாக   பரவி    விட் டது  .  தற் போது   இந்த   செ ய்தி யும்   வைரலா கி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.