ஆஸ் கர் பட் டிய லில் இடம் பிடி த்த முக் கிய தமிழ் படம்.!! பல சோத னைக ளுக்கு கிடை த்த அ ங்கீ காரம்.!! விருது வெல் லுமா.??

0

உலக   அள வில்   உய ரிய   வி ருது   என் றால்    ஆஸ் கர்   விரு தை   தான்   அனை வரும்   சொல் வா ர்கள் .  அந்த   வகை யில்   அந்த   விருந்து க்கா க   இந்தி யாவி ல்   இரு ந்து   கூட பல   திரை ப்படங் கள்   கலந் து   கொ ண்டு   இரு க்கி றது .  ஆ னால்   இது வரை   எந்த   விரு தும்   வாங் கவில் லை.

 

 

அது வும்    தமிழி லிருந் து   பல   கமல் ஹா சன்   திரைப் படங்க ள்   ஆஸ் கர்   பட்டி யலில்   இணை ந்திரு க் கிறது .  ஆனா ல்   வெற் றி   பெறவி ல் லை  .  ஒவ் வொரு   வருட மும்   சில   திரை ப்ப டங்க ள்   லிஸ் டில்   இணை ந்து   வெ ற்றி   பெறா மல்   திரு ம்பி   வந்தி ருக் கி றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   தற் போது   இந்த   வருட த்திற் கான   ஆ ஸ்க ர்   விருது   பட்டிய லில்  பல   திரை ப்பட ங் கள்   இணைக் கப் பட்டு ள்ளது .   இந்த   நிலை யில்   த மிழ்   சினி மாவில்   இ ருந் து   இர ண்டு   முக் கிய   திரைப் படங் கள்   அந்த   லிஸ்டி ல்   பரிந் துரை   செய் யப் பட்டிரு க்கி றது.

 

 

குறி ப்பா க   தமிழ்   சினி மா வில்      இயக் கு னர்   மற் றும்   நடி கர்   பார் த்திப ன் இயக் கிய   திரைப் படம்   தான்   இரவி ன்   நிழல் .   இந்த  ப டம்   நான்   லீனி யர்  வகை யில்   சிங் கிள்   ஷார் ட்   திரை ப்பட மாக   உருவா க்கப்ப ட்ட து  .  இந்த   படம்   பல   சர்ச்சை கள்   சந் தித் தது  .

 

 

இவர்   செ ய்த   அரிய   முயற்சி க்கா க   இந்த   படம்   ஆஸ் கர்   பட்டி யலில்   இடம்   பெற் று   இருக் கிற து.  இது   இவரு க்கு   கிடை த்த   அங் கீகா ரம்   என் று  தான்   சொ ல்ல   வேண் டும்  .  அதை   தொடர் ந்து   நடி கர்  மாதவ ன்   இ  யக் கி   நடித்திரு ந்த  ராக் கெட்ரி     படம்   இ ஸ்ரோ   விஞ்ஞா னி   நம்பி  யின்   வாழ் க்கை   வரலா ற்றை   மைய மாகக்   கொ ண்டு   எடுக் கப்  ப ட்டது.

 

 

இந்த   பட மும்   ஆஸ் கர்   பட்டி யலி ல்   இணை ந்திருக் கிற து  .  இதை   தொ டர் ந்து   காந் தாரா ,   ஆர் ஆர்  ஆர்  ,  கங்கு பாய்   போன் ற   திரை ப்படங் கள்   இந்தி ய   தரப் பிலிரு ந்து   அந்த   பட் டியலில்   இடம்   பெ ற்று   இரு க்கிற து .   இதி லும்   தமிழி லிரு  ந்து   இர ண்டு   பட ங்கள்    இருப் பது   பலரு க்கு ம்    ஆச்ச ரியத் தை   கொடு த்து   வரு கிறது  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.