என் னது வா ரிசு படத் தை பா ராட் ட ஒரு கோடி ரூபாய் வா ங்கி னேனா.?? அந்த டுபா க்கூர் களை பார் த்தீர் களா.!! கலா ய்த்து தள் ளிய பிர பலம்.!!

0

தென் னிந்தி ய   சி னிமா வில்   பிர பல   நடிக ரா க   இ ருப்ப வர்   விஜய் .  அவர்    நடி  த்து   நே ற்று   வெ ளியா ன   திரை ப் ப டம்    தான்   வாரி சு  .  இந்த   படம்   வெளி யாகி   ஓரள வுக்கு   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற் று   வருகி றது .   இந்த   நிலை யில்   பல   முன் னணி   விமர் ச கர்கள்   கூட   படத் தை  புகழ் ந்து   தள்ளி   வரு கின்ற னர்.

 

 

மறு புறம்   அனை வரும்   எதிர் பார்க் கும்   ஒரு   விமர்ச னம்   என் றால்   அது ப்ளூ   சட்டை   மா றன்    விமர்ச னம்   தான் .   அதா வது   வாரிசு   திரைப்ப டம்   இதுவ ரை   நாம்   பலமு றை   பா ர்த்த   அதே   குடும்ப ங்க ள்   கொண் டா டும்   பட மாக   தான்   இருந் திரு க்கி றது.    இந்த   திரை ப்பட த்தி ன்  கதை யை க்   முத லில்  கேட் டு   இரு க்கி றார்   விஜய்.

 

 

அப் போது   விஜய்   20   ஆண் டுக ளில்   இது  போன் ற   கதை யை   கே ட்ட தில்லை   என்று   கூறி யிருக் கிறா ர்.   ஆ னால்  20   ஆண்டு களு க்கு   மே லாக   தமிழ்   சினிமா வில்   கு டும்பக்   கதை   இது தான் .   டிரை லரை   பார் த்து   நொ ந்து    போ யிரு ந்த   ரசிக ர்கள்   பட த்தை   பார்த் து   மே லும்   விரக் தி யில்   இருந் தி ருக்கின் றனர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   மாற ன்   இந்த   ப டத் தை   புகழ் ந்து   பேச  ஒரு    கோ டி   ருபா ய்   வாங் கி   இரு ப்ப தாக   பல   தகவ ல்கள்   வெளி யா  கி   இரு ந்தது  . அதே போல்   அவ ரும்   ட்விட் டர்   பக்க த்தில்   படத் தை   பாராட் டிய படி   தான்   இரு ந் தார்.   ஆ னால்   நேற்று   விமர்ச னம்    கூறும்   பொ ழுது   படத் தை   வழக் கம்   போல்   கழு வி   ஊற்றி     விட் டார்.

 

 

மேலு ம்   பொய் யான   தகவ லை   கலா ய்க்கு ம்   விதமா க    பதி வை   வெளி யிட்டா ர்.  அதா வது      படத் தை    பா ராட் ட   ஒரு   கோடி   ரூ பாய்    வாங்கி னேன்   என்று   சொன் னார் கள்   என்று   கிண் டல்   செய்யு ம்    வ கையில்   அவர்   ப தி வை    போ ட்டு   இருக் கிறார்  .  இதன் மூலம்   இவர்   பண ம்   வாங் கவில் லை   என்ப தை   சுட்டி   கா ட்டு கிறார்.

 

 

மே லும்   வாரி சு   படம்   ரசிகர் களை     கவர வில் லை   என்ற தும்   அடுத் தடுத் த   நாட்க ளில்   குடும்ப ங் கள்   சென் று     பார் த்தா ல்   மட்டு மே   வெற்றி   பட மாக   மா றும்   என்ற   அச் சத் தில்   பட குழு   இருக்கி றது.    ஆனா ல்   படம்   வெற் றி   தான் என்று   சிலர்   கட்ட மை த்து   வருகி ன்ற னர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.