பா க்ஸ் ஆபி ஸில் நம் பர் ஒன் இடத் தை பி டித்த தி ரைப் படம் எது .? வா ரிசா.!! துணி வா .!! வெளி யான செய் தியை கேட்டு அதி ர்ச் சியில் ரசி கர்க ள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா   ரசி கர் கள்   பெரி தும்   எதிர்பா ர்த் து   இரு ந் தது.   இந்த   வருட   பொங் கலை  தான்  .  தமிழ்   சினிமா வில்   முன்ன ணி   நடிக ர்க ளாக   இருப்ப வர்   இரு வர்   தான்   விஜய்   மற்று ம்   அஜி த் .   இதில்   விஜய்   நடித் த   வா ரிசு   திரைப் பட மும்   அஜித்   துணிவு   திரை ப்படம்  ஒரே   நா ளில்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.

 

 

இத னால்   அனை த்து   தியேட் டர்க ளும்   மிக வும்   களை கட்டி   இருந்த து .  இரண் டு   பட மும்   ஒரே   நாளி ல்   வெளி யாவதா ல்   பல   பி ரச்ச னைக ளும்   இரு ந்த  வண் ணம்   இரு ந் து   வருகிற து .    மேலும்   இரு   திரைப் பட மும்   வேறு வேறு   கதை யை   சொ ல்வ தா ல்   இரு   ரசிகர் களு மே   பெரிய   எதிர் பார்ப் பில்   இரு ந்து   வந் தனர்.

 

 

குறிப் பாக   அஜித் தின்   துணைவு    வங்கி   கொ ள்ளை   மற் றும்   அஜித் தின்   வில்  லன்   கதாபா த் திரம்   போ ன்று    இருப் பதா ல்   பெரிய   அளவி ல்   கொண் டாடப்ப ட்டது .   மறுபு றம்   வாரிசு    மு ழுக்க   மு ழுக்க   குடு ம்ப   கதை யை   சொல் லி  எடுக்க ப்பட்ட தால்   குடு ம்பங் கள்   கொண் டா டும்   வெற் றியாக   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இ வர்க ளுக்கு ள்   இருக் கும்   மிகப் பெ ரிய   போ ட்டி  எ துவெ ன்றால்   இர ண்டு   படங் களில்  எந்த   படம்  முதல் நாள்   வசூ லை   கு விக் கும்   என் றுதான்  . இதன் மூலம்   தான்   யார்   நம் பர்   ஒன்   என்று   முடி வு   செய் யப்   போகி றார் கள் .   ஏனென் றால்   விஜய்   தான்  நம்ப ர்   ஒன்   என்று   செல் லும்   இட மெல்லா ம்   சொ ல்லி   பெரி ய   பி ரச்ச னையை    உருவா க்கி   இரு ந் தனர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   தற் போது   படம்   வெளியா கி  ஒரு நாள்   முடிவ டைந்த   நிலை யில்   இரு   திரை ப்ப டமும்  பல   கோடி களை   குவி த்து   இரு க்கிற து  . இதில் விஜய்   நடிப் பில்   வெளி யான  வாரிசு   திரை ப்படம்   முதல்  நாள்   22   கோ  டி  முதல்   25   கோடி   தமி ழகம்   முழுவது ம்   வசூல்   செய்தி ருப்ப தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.

 

 

ஆ னால்     அஜித்தி ன்   துணிவு    முதல் நாள்  25   கோடி களு க்கு   மேல் வசூல் செய்து   தமிழக த்தில்   யார்   நம் பர் ஒன்   என்று   மீண் டும்   ஒ ருமு றை   அஜித்   நிரு பித்து   விட் டார் .  அதே   சமய ம்  கேர ளாவில்    வாரிசு   முதலி டத் தில்   இருக் கி றது.  இரு ந்தும்  தமி ழகத் தில்   துணிவு    அ ஜித்   மீ ண்டு ம்    நம் பர்  ஒன்   என்று   நிரூ பித்து   விட் டார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.