என் னது ரா பர்ட் மாஸ் டரு டன் கா தலா.? காதல் கிசு கிசு விக்கு ரட்சி தா வைத்த முற் றுப் புள்ளி .!! என்ன சொ ல்லி இரு க்கி றார் தெரி யுமா.??

0

விஜய்  டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   தற் போது   இறுதி   கட்டத் தை   நெ ருங்கி    விட் டது .   பிக் பாஸ்   எ ன்றா லே   எப்போ து ம்   ஒரு லவ்  ஸ் டோரி   அங்கு   இருக் கும் .  பிக்   பாஸ்   நிகழ்ச் சியி ல்   காத லித்து   திரும ணம்   செய் து   கொ ண்டவ ர்கள்   கூட   ஹிந் தி   பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சியி ல்   இருக் கின் றனர்.

 

 

தமிழ்   பிக் பாஸ்   சீசன்  களி ல்  லவ் ஸ்டோரி   இரு ந்தாலு ம்   யா ரும்   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டதி ல்லை .   தற் போது   இந்த   ஆறா வது   சீசன்  ராப ர்ட்   மா ஸ்டர்   ரட்சி தா விடம்   நெருக் கமா க   பே சுவது   பா ர்த்து   இருவ ரும்   காதல ர்க ள்   என்று   அந்த   சமயத் தில்   நெட்டி சன் கள்   கூறிவ ந்தன ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   ரட் சிதா   கட ந்த   வார ம்   எலி மினே ட்   செய் யப்ப ட்டார்  .   ரா பர்ட்   மா ஸ்டர்   50வ து   நாள்   அப்ப வே   எலிமி னேட்   ஆகி   விட்டா ர்  .  தற் போது   வெளி யில்  வந்த   ரட் சிதா   பல   சேன ல்களு க்கு   பேட்டி   கொ டுத்து   வரு கிறார்.  இதில்   பலவி தமா ன   கேள் விக ளுக்கு   பதில்   அளி த்து   கொ ண்டி ருக் கிறார்.

 

 

அதில்  பேசி ய   இவர்   ராப ர்ட்  மாஸ் டர்   உடன்   ரொமா ன் ஸ்   செய்த தா க   கூறிய  பலரு க்கு   பதி லடி   கொடுத் திரு க்கி றார்  . அவர்   கூ றியது   ராப ர்ட்   மாஸ் டர்   ரொ ம்ப   பெரிய வ ர் .  அ வரே  அழுகி றாரே   என்று தான்   அவரி டம்   பேசினே ன்   எப் படி   காட்டி னா ர்கள்   என்பது  என க்கு   முக்கிய ம்   இல் லை.

 

 

நான்   பார்ப்ப தை   ஸ்லோ மோஷ னை   காட்டி னால்   அதை   ரொ மான் டிக்கா க   பார் ப்பது   போல்  தான்   தெரி யும் .  அதற் கெல் லாம்   வாய்ப் பு   இல்லை  ராஜா  என்று  அவர்   கூ றியி ருக்கி  றார்  .  மேலும்   இவர்   கணவ ருடன்   விவாக ரத்து   பெற்று   தனி யாக   வாழ் ந்து   வருகி றார்   என் பது    குறிப் பிடத்த க்க து.

 

 

இத  னால்   இருவரு ம்   காத ல் தான்   செய்கி றா ர்கள்   எ ன்று   பல   செய்தி கள்   வெளி   வந்திரு க் கிறது  .  ஆனா ல்   அத ற்கு   தற் போது   இவ ரே   முற் றுப்புள் ளி   வைக் கும்   வகை யில்   பதில்   கூறி   இரு க்கி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.