குக் வித் கோ மாளி ஷிவா ங்கி யா இது.!! கதா நாயகி போல மாறி விட் டாரே.!! வெளி யான லேட் டஸ்ட் புகை ப்படத் தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யின்   பிரபல மாக   இருப் பவர்   தான்   சிவா ங்கி  . இவர்   சூப் பர்   சி ங்கர்   நிகழ் ச்சி   மூலம்   அறிமு கமா னார்  .  அதில்   வெ ற்றி   பெறவி ல் லை   என் றாலு ம்   அதில்   கிடை த்த   புக ழால்   குக் வித்   கோ மாளி   என   நிகழ்ச் சியி ல்   கோ  மாளி யாக   கல ந்து   கொண் டார்.

 

 

இதன்  முதல்   சீச னில்   இவரு க்கு   நினைத் தது   போல்   வரவே ற்பு    கிடை க்கவி ல்லை   என்றா லும்  அதன்   இரண்டா வது   சீச னில்   மிகப் பெரிய   வரவே ற்பு   பெற் றார்  .   நடி கர்   அஸ்வி னு டன்   இவர்   அடி த்த   லூட்டி கள்   பலரா லும்    ரசிக் கப்ப ட்டு  ட்ரெண் டிங் கில்   இரு ந்து   வந் தா ர்.

 

 

சின்ன த்தி ரை   மூலம்   வரவே ற்பு   பெற் றவர்   அடு த்து   வெ ள்ளி   திரை யில்   அறிமு கமாக   தொட ங்கி னார்  .  சிவ கார்த் திகே யன்   நடிப் பில்   வெ ளி யாகி   வெற்றி பெற்ற  டான்   திரைப்ப டத் தில்   ஒரு   கதாபா த்திர த் தில்   நடித் திரு ப்பார் .  அதன்   மூலம்   அறிமு கமா னார்.

 

 

சமீப த்தில்   வெளி யான   வடிவே லு வின்   நாய்   சே கர்   திரை ப்படத் தில்    முன் னணி   கதா பாத் திரத் தில்   நடித்தி ருப் பார் .   தற் போது   அடுத் த   திரைப்  படங் களில்   நடி த்து   வரு கிறா  ர் .   மே லும்   தற் போது   சில   திரைப்ப டங் களி ல்   காமிட் டாகி   இரு க்கி றா ர்  .  இவர்   எப்பொ ழுது ம்   சமூக   வலைத ளங்க ளில்   அதிக   அளவு   ஆக்டி வா க   இரு க் கும்.

 

 

இவர்   அவ் வப்போ து   தன்னு டைய   twit ter   பக் கத் தில்   இரு ந்து   புகை ப்பட  ங்களை  பதி  விட்டு  வருவ து   வழக் கம் .   அந்த   வகை யில்   பல   போட் டோ  சூட் களை   எடுத் து   பதிவு   செ ய்து   வருகி றார்  .  இ வ்வாறு   சமீப த்தி ல்   பரத நாட் டியம்   போஸ்    கொ டுத்து   சில   புகைப் படங் களை   இ ணையத் தில்   பதிவு   செய் திருக் கிறார்.

 

 

இந்த   புகை ப்பட ங்கள்   பார் த்த   பலரு ம்   இது   சிவா ங்கி   தா னா   என   ஆச்ச ரியப் பட்டு   இருக் கின் றனர். சிறுமி   போல   இரு ந்த   இவர்   தற் போது   கதாநா யகி   போல்   மாறி   இருக் கிறா ர்  .  இந்த   புகை ப்பட ங்கள்   தற்போ து   இணை யத்தி ல்    வைர லாக   இரு ந்து   வ ருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.