வலி மை படத் தில் செ ய்த தவ றை திருத் திக் கொ ண்ட ஹச் வி னோத்.!! மங் கா த்தா படம் போல் மாஸ் காட் டிய நடி கர் அஜித்.!!

0

இயக்கு னர்   ஹச் வினோ த்   இயக் கத் தில்   நடி கர்   அஜித்   நடி த்து   இன் று   வெளி யாகி   இருக் கும்   திரை ப்பட ம்   தான்   துணி வு  .  இந்த   ப டத் தி ன்   பிர மோஷன்   பெரிய   அள வில்   நடத் ப்பட் டது .   படம்   பெ ரிய   எதி ர்பா ர்க்கும்   மத்தி யில்   இன்று   வெளியா னது .

 

 

படம்  பெரிய   எ  திர்பா ர்ப் பை   உருவா க்கி   இரு ந்த   நிலை யில்   படத் தை   பார்த்த பல ரும்   பட த்தை   பல வாறு   பாரா ட்டி   வருகி ன்ற னர் .   படத் தின்   கதை ப்படி   அனை வரும்   எதிர் பார்த் த   வங்கி   கொள் ளை யை   மைய மா க   வை த்து   தான்  எடுக்க ப்ப ட்டு   இரு க்கி றது . 

 

 

அதா வது   படம்   அஜித்   ரசிகர் க ளுக் கு   ஏற்ற வாறு   மி கவும்   மாசா க   இருக் கிறது  .  மே லும்   முதல்  பாதி     பில்லா ,   மங்கா த்தா  அளவி ற்கு   காட்ட ப்பட்டி ருப் பதாக   தக வல்  வெளி   வந்திரு க்கிற து  .  தன்னு டைய   ஸ்டை லில்   கதை யை    நகர் த்தி   இருக்கி றார்

 

 

வி னோத் .   வங்கி யில்   மக் கள்   பணத் தை   எப் படி   கொள் ளை   அடி க்கி றார் கள்   என்று   தைரி யமா க   கையா ண்டு   உள் ளார். மேலு ம்   முதல்   பாதி யை  விட   இரண் டாவ து   பாதி     மிக வும்   சுமா ராக   இருப் பதாக வும்   பலர்   கூறி யிருந்த னர்  .  இருந் தும்   ஒட் டுமொ த்த   பட மாக   படம்   சிறப் பாக    அ மைந் திருப் பதா  க   பல   ரசிக ர்க ளும்   தற் போது   கொண் டாடி   வருகி ன்ற னர்.

 

 

நெகட் டிவ்   கதா பாத் திரத் தில்   சிரிப்பு   ,  ஆ ட்டம் ,   பாட் டம்   என   ரசி கர் களை   குஷி ப டுத்தி   இருப்ப தாக    கூறி    வருகி ன்ற னர் .முழு க்க   முழு க்க   அனை வரும்   பாரா ட்டி   வருகி ன்ற னர் .   இவர்க ள்   கூட்ட ணியில்    கடை சியாக   வெ ளிவந்த   வலி மை   திரை ப்பட ம்    எ  திர்பா ர்த்த   அளவு   வெற் றியை   கொடு க்காம ல்   சு மாரா ன   வெற் றியைக்   கொடு த்தது.

 

 

இந்த   படத் தை   வெற்றி   பட மாக   வேண் டும்   என  அஜித்   மற் றும்   இயக் குனர்   திட் டம்   வை த்து   இருந் தனர் .  அதே   போ ன்று   இந்த படம்   வெளி யாகி   பல   இட ங்களி லும்   பாசி ட்டிவ்   விமர் சனங்க ளை   பெற் று   வருகி றது .   அத னால்   இந்த   படம்   கட்டா யம்   வெ ற்றி   பட மாக   தான்   மாறு ம்   என்று   தற் போது   தெ ரிய   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.