திரு மண மான அடு த்த வரு டமே விவா கரத்து பெ ற்று பிரி ந்த பிர பலம்.!! ஏழு வருட ங்க ளுக்கு பி றகு உண்மை யை உடை த்த பிர பல நடி கை.!!

0

சின்ன த்தி ரை   சேன ல்க ளில்   பிர பல   தொ குப்பா னியா க   இருப் பவர்   தான்   விஜே   ரம் யா .   இவர்   பல   நிகழ் ச்சிக ளை   தொ குத்து   வழ ங்கி   இருக் கிறார் . வாரிசு  இசை   வெ ளியீடு   வி ழாவை யும்   இவர் தான்      தொ குத்து  வழங்கி யிருந் தார்  . இந்த   நிலை யில்   சமீபத் தில்   இவர்   விவா கர த்து   விஷயங் க ளை  பற்றி   பேசியி ருக் கிறா ர்.

 

 

அதா வது  இவர்  2014   ஆம்   ஆண்டு   திரும ணம்   செய் து   கொ ண் டா ர் .  ஆனா ல்   அந்த   திரு மணம்  சில   வருட ங்கள்   கூட   நீடிக் கவில் லை  .  திரு மணம்   நடந் த   அடு த்த   வருட மே    இவர்   கண வரை   விவாக ரத்து   பெ ற்று   தனியா க   வாழ் ந்து   வருகி றார்  . அதன் பின்பு   த ற் போது   ஏழு   ஆண்டு களாக  தனி யாக   வாழ் ந்து   வரு கிறார்.

 

 

இவ ருடை ய   விவாக ரத்து   குறித் து   பல   செய்தி கள்   வெளி வந்திரு ந்தா லும்   இவர்   ஒரு முறை  கூட   அதற் கான   காரண த் தை   கூற வில் லை  .  தற் போது   ஏழு   ஆண் டுகளு க்கு   பிறகு   அதன்  காரண  த்தை   கூறி   இருக் கிறா ர்  .  அவர் கூறியது   திரும ணம்   என் பது   ஒரு வருடை ய   வாழ்வி ன்   தொட க்க மோ    முடிவோ    கிடை யாது.

 

 

கட்டா யப்ப டுத் தி   எதை யும்   செய்ய   மு டியா து .   அது  மட் டும்   அல்லா மல்   திரு மணம்   குழந் தை   என   அனைத் தும்   நம்மு டைய   விரு ப்பப் படி   தான்   அமை ய   வேண் டு ம் .  வாடகை தாய்   மூலம்   குழந் தை   பெ ற்றுக்   கொள்வ தும்   அவர வர்   விருப் பம்   தான்  யா ரையும்   க ட்டாய ப்படு த்த   கூ டாது   என்று அவர்   கூறி யிருக்கி றார்.

 

 

இதன்  மூலம்   அவர்   தி ருமண   வாழ்க் கை யில்   எந்த   மாதிரி யா ன   பிரச் சனை களை   சந்தித் து   இருக்கி றார் என்று   வெளி ப்படை யாக   தெரி கிறது  . த ற்போ து  தொகு த்து   வழங் கிக்   கொண்டி ருக்கி றார் .  மே லும்   yout ube   சேன லை   வைத்து அதி லும்   பல   வீடியோ க்க ளை   பதிவி ட்டு   வருமா ன ம்   ஈட்டி   வருகி றா ர்.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.