நீ எல் லாம் விமர்ச னமா பண் ணுற.!!ப்ளூ சட் டை மாற னை கிழி த்த 90ஸ் பிர பல விமர் சகர்.!!

0

இன் றைய   கால கட்டத் தை   பொரு த்தவரை  ஒரு படம்   வெ ளியாகி றது   என் றால்   பல   விமர்ச கர்கள்  விம ர்ச னம்   கொடு த்து   வருகி ன்ற னர் .   குறிப் பாக   சில   விமர்ச னக ளின்   விமர்ச னத் தை   பார் த்து   விட்டு   தான்   மக்க ள்   படத் தைப்   பார்க் கவே   செல் கின்ற னர்.

 

 

பெரு ம்பா லும்   அனை த்து   படங் களை யும்   விமர் சன ம்   என்ற   பெய ரில்   தவ றாக    பேசி   படம்   நன்றா க   இல் லை   என்ற   அளவிற் கு   சொல் லிவிடு கின்ற னர்.  அத னால்   பல ரும்   படத் தை   பா ர்க்க   செல்வ தில் லை .   இத னால்   பல   திரை ப்படங் கள்   தோல்வி    படங் களாக    மாறி   இருக் கிற து.

 

 

மேலும்   படத் தை   பற்றி   தெரி யாம ல்   ஆரா யாமல்   கூட   திரைவி மர்ச னம்   செய்கி றேன்   என்ற   பெயரி ல்   படத் தை   தரை க்கு றைவாக   பேசுகி ன்றனர்.    இத ற்கு   தற் போது  தரமா ன   பதில்   கொடு த்திருக் கிறா ர்   திரை   வி மர்சன ம்   சுரேஷ்   குமார் .   இவர்   தற் போது  இருக் கும்   பல   விமர்ச னங் களுக் கு   ச  ரியா ன   பதில்   ஒன் றை   கொ டுத்திரு க்கி றார்.

 

 

அ தாவது   சமீப த்திய   நிகழ் ச்சி யில்   அவர்   பேசி யது   முன்பெ ல்லா ம்   ஒரே ஒரு   விமர் சனம்   தர மாக   வரும் .  அப் போதெ ல்லாம்   மக் கள்   எ  ங்கள்   விமர்ச னத்தி ற்காக   காத் திருந்த னர்  .  வியாழன் ,   வெள் ளியில்   படம்   வந்தா ல்   கூட   மக் கள்   ஞாயி று   வரை   விமர் சனத்தி ற்காக   காத் தி ருந்து    பின்   பட த்தை   பா ர்க்க   செல் வா ர்கள்.

 

 

அப் போது   முதல்   வார த்தில்   நாங் கள்   விமர்ச ன த்தை   தவி ர்த்து   புது வரவு என்று   குறிப் பிட்டு   அடுத் தடு த்த   வாரங் களி ல்   தான்   விமர்ச னம்   கூறு வோம்  . எங் கள்   விமர்ச னத் தால்   ஓடாத   படங்கள்   கூட   ஓ டி   இருக்கி றது  .   ஆனா ல்   இன்று    நன்கு   ஓடக் கூடிய   படங் கள்   ஓட வி ல்லை  .   அத ற்கு   கார ணம்   தரம்   மற்ற   விம ர்சனம் தான்.

 

 

படத் திலிருந் து   நிறைக ளை   அதி கம்   சொல் லுங் கள் .   குறை களை   குறை வாக   கூற   வேண் டும்  .  ஆனா ல்   தற்போ து   இருக் கும்   விம ர்சனங் கள்   குறை களை   மட்டும்   தான்   சுட்டிக் காட்டு கிறா ர்கள்   எ ன்று   அவர்   கூறி யிரு ந்தா ர் .   இதில்   மறை மு கமாக   விமர் சகர்   ப்ளூ சட்டை   மாற னை    குறிப் பிட்டு   இருக் கிறார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.