ஷூட் டிங் ஸ்பா ட்டில் சீரி யல் நடிகை காக அஜித் செய்த விஷ யம்.!! விய ந்து பார் த் த ப ட குழு.!! வெ ளிப்ப டை யாக கூறி நெகி ழ்ந்த நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கர்   அஜித் .   சமீபத்தி ல்   துணி வு   திரை ப்ப டத்தில்   நடித்து   படம்   பொங்க லுக் கு   வெளியா க   இருக் கிறது  .  இ தை   தொ  டர்ந்து   பிர மோஷன்   வேலை கள்   தற்போ து   நடை பெ ற்று   வருகிற து.

 

 

இந்த   நிலை யில்   ஷூ ட்டிங்   ஸ்பா ட்டில்   சீரி யல்   நடிகை க் காக   அஜித்  செய்த   செய லை   கண்டு   பல ரும்   ஆச்ச ர்யப்      பட்டிரு க்கி ன்ற னர்  .  அதா வது   சின்ன   திரை யில்   நடன   இயக் குன ராக   அறிமு கம்   ஆ கி     இ ருந் தவர்  தான் அமீர் .   இவர்   சின்ன த்தி ரையி ல்   பல  ரியா ல்டி   ஷோ வி ல்   கல ந்து   கொண் டிரு க்கி றார்.

 

 

பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சி யில்   போட் டியாள ரா க   கலந் து   கொ ண் டு   இ ருந் தா ர் .   அங்கு   கல ந்து   கொ ண்டி ருந்த போது   அங் கிரு ந்த   சின்ன த்தி ரை   நடி கை   பாவ னியை   உருக உருக   காதலி த்தா ர்.    பின்   இருவ ரும்   வெளி யே   வந்து   கா தலை   ஒப்புக் கொ ண்ட னர் .  விரை வில்   திரும ணம்   என்று    பேச்சு   வெ ளியா னது.

 

 

இப்படி ப்ப ட்ட   நிலை யில்   இந்த ஜோடி   அஜித்   நடி ப்பில்   உரு வாகி   இருக் கும்   துணி வு   படத்தி ல்   முக்கி ய   கதா பாத்தி ரத் தில்   ந டித் திருக்கி ன்றன ர்.   இவர் களை   தொடர்ந் து   இந்த பிக் பாஸில்   கலந் து   கொ ண்ட   சி  பி   மூவரை யுமே   அஜித் துடன்   ஒரு   காட் சியில்   நடித்தி ருக்கி ன் றனர் .

 

 

மே லும்   அதில் ஒரு   போட்    காட்சி   முடிந்த வுடன்   கலைஞ ர்கள்   அங்கிரு ந்து   சென் றுவிட்டா ர்கள் .   அந்த   சின்ன   போ ட்டில்   மேல்   பாவணி  ,  மஞ்சு   வாரி யார்   சிபி   கரை யை   கட க்க   முடியா மல்   த வித்து   இருக்கி ன்ற னர் .   அப் பொழுது   அஜித்   அங்கு வந்து   தன் னை   பாலோ    செய் யுங்க ள்   எ ன்று  கூறி    அழை த்து   சென் றாராம்.

 

 

பிறகு   பாவ னி    டா ன்ஸ்   காட்சி யில்    சில   டேக்கு கள்   எடு த்த   நிலை யில்   இ  தனை   தெரி ந்து   கொ ண்ட   அஜித்   அவருக் காக   தாமே   சரியா க   ஆடா தது   போல்   செய்  து   அந் த   காட்சி யை   முடி த்து   கொடு த்திரு க்கி றாராம் .   இப் படி   அஜித் பற்றி   பல   தகவ ல்களை    அவர் கள்   கூறியி ருக் கின் றனர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.