என் ன மூஞ் சியா இதெ ல் லாம்.!! நோயி னால் அழ கை இழ ந்த நடி கை சமந் தா.!! ரசிக ர்கள் செ ய்த கேலி கி ண்டலு க்கு கொ டுத்த தர மான பதி லடி.!!

0

நடிகை   சமந் தா   தமிழ்   சினிமா வின்   முன் னணி   நடிகை யா க  இரு ந்து   வந் தவர்.  பெரும் பா லும்   திருமண த்தி ற்கு   பிறகு   நடி கை களின்   மா ர்க்கெ ட்   சரி யும் . அனால்   இவ ருக்கு   மார்கெ ட்  குறைய வில் லை   .  பின்   கரு த்து  வேறு பாடு   காரண மாக   க ணவ ரை   பிரிந் தார்.

 

 

மேலும்   சில   திரை ப்பட ங்க ளில்   கவர் ச்சி யும்   காட் டி   வந் தார் .   இந்த   நிலை யில்   தான்   இவ ருக்கு   ப யோ  சிட் டிஸ்   என்ற    அரிய வகை   நோய்   ஏற்ப ட்டு   இருக் கிறது  .  இதற் காக   ப ல   மாத ங்க ளாக   சமந் தா   சிகிச் சை   பெ ற்று   வருகி றார் .  ய சோதா  பட   நிகழ்ச் சியி ல்   சிகிச் சையி ல்    இரு ந்த   போ தே   அவர்   கல ந்து   கொண் டார்.

 

 

அப்போ து   முகத் தில்   தோல்  சுரு ங்கி   சோர்வா க   கா ணப்ப ட் டார்.  சிகிச் சைக் காக     வெ ளிநாடு சென் று   இருந் தா ர் .   தற் போது   இவர்   ந டிப்பி ல்   உரு வாகி   இருக் கும்   சகுந் தலம்   பட விழா வில்  இவர்   கல ந்து   கொண் டார்  .  அ திலு மே   மிக வும்   சோர் வாக    முகம்   பொலிவு டன்   இல்லா ம  ல்   கா ணப்பட் டார்.

 

 

அதை   பார் த்த   ரசிக ர்க ள்   கூட   சமந்தா வி  ன்   அழகு   போய் வி ட்டது   என்று   அவ ரை   கேலிக் கிண் டல்   செ ய்து   வந் தனர்  .  ஆனால் அவர்   அந்த  நோயி னால்   பலவீ னமா கவே   காணப் பட்டு    வருகி றார்.    இதற் கு   பதில டி   கொ டுக் கும்   வகை யில்   சம ந்தா    சமூக   வலை தள த்தில்   ஒரு   பதி லடி   ஒன் றை   கொ டுத்தி ருக்கி றார்.

 

 

அதா வது  என் னைப்   போல வே   நீங்க ளும்  பல   மாத ங் கள்   சிகிச் சை   மரு ந்து   எடுத் துக்   கொள் ள   வேண் டும்   என்று   இறைவ னை  நான்   பிரார் த்தி க்கி றேன்.  மே லும்   உங் களுடை ய   மகா ச க்தி   சேர் க்க   என்னி டம்   சில   அன்பு   உள்ள தாக   குறிப்பி ட்டு ள்ளார்.

 

 

இது   போ ன்ற   மன   கஷ்ட த்தில்   இருக் கு ம்   பொ ழுது   ஆறு தல்   கூற வில்லை   என் றாலும்   நடி கை   என்ற தால்   முகப் பொ லிவு   இல் லை   என்றெ ல் லாம்   கிண் டல்   செய் து   வந்திரு க்கின் றனர்   .  அதனா ல்   மீண் டும்   மன   வரு த்தத்தி ற்கு    ஆளாகி  இருக்கி றார்   சம ந்தா. 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.