நடி கர் விஜய் சங் கீதா வி வாக ரத்து உண் மை காரண மே இது தான்.!! வெளி வந்த காரண த்தை கேட்டு ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்   பிர பல  நடி கராக   இருப் பவர்  விஜய் .  இவர்   நடித் திரு க்கு ம்   வாரிசு   திரை ப்பட ம்   பொ ங்கலு க்கு   வெளி யாக   இருக் கி றது .   இந்த   நிலை யில்   இவர் தனது   மனை வி   சங்கீ தா வை   விவா கர த் து   செய் து   விட் டார்   என்ற   செய் தி   பரவ லாக   பேசப்ப ட்டு   வ ருகி றது .

 

 

அதற் கு   கா ரணம்   சமீப   காலமா க   விஜய்   செல்லு ம்   நிக ழ்ச் சிக ளுக்கு   மனை வியை   அழை த்து   வருவ தில்லை   எ ன்றும்   இ தற்கு   முன்   இவர்   செ ன்ற   நிகழ்ச்சி களுக் கு     எல் லாம்   மனை வியு டன்   தான்   செ ல்வா ர்   என் று   சொல் லப்ப  டுகிறது .  இதனா ல்   அனை வரு மே   விவா கரத் து   என்று    உறுதி   செய் து   விட் டனர்.

 

 

ஆ னால்   இ தற்குப்   பி ன் னால்   வேறு   காரணம்   இருப் ப தாக   தற்போ து     சொ ல்லப்ப டுகி றது .   அதா வது   விஜய்   போல வே   அவ ரது   மனை விக்கு ம்   அவ ரது   மாம னார்   மாமி யார்   உடன்   மிகப்பெ ரி ய    கரு த்து   வேறுபா டு   வந்திரு க் கிறது.  அத னால்   இவரு ம்   அவரி டம்   பேசா மலே யே   இரு ந்  து   வந்தி ருக் கிறா ர்.

 

 

மே லும்   இசை   வெளி யீட்டு   விழா வில்   அவர்க ள்   கலந் து   கொள்ள   இருக் கின் றனர்   எ ன்ற   செ ய்தி   இவ ருக் கு   முன் னரே   தெரிய   வந்தவு டன்   அங்கு செல்ல   வேண் டாம்   என்ற   ஒரே   காரண த்திற் காக   சில   மாத ங்களு க்கு   முன்பே   லண்ட னுக்கு   குழந் தை களு டன்   சென் று  விட்டா ரா ம்.

 

 

அத னால்   தான்   அவர்   நிகழ்ச் சி யில்   கலந் து   கொள் ளவில் லையாம் .    இத னால்   பலரு ம்   இவ ர்களு க்கு   விவா கரத் து   என்று   எண்ணி விட்ட னர்.    ஆ னால்   விவாக ரத்து   கிடை யாது   எ ன்றும்   மாம னார்   மாமி யார்   மேல்   கரு த்து   வேறு பாடு   காரண மாக த் தான்   இப் படி   நடந் தது   எ ன்றும்   தற் போது   தக வல்   வெளி வந்து   கொண் டிருக் கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.