வா ரிசு திரை ப்பட த்தில் விஜ ய்க்கு ஜோடி யாக நடி த்த நடி கை ராஷ் மிகா மந்த னா.!! வாங் கிய சம் பளம் மட் டும் இத் தனை கோடி களா.!! நயன் தாரா வுக்கே டஃப் கொ டுப்பா ங்க போல.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பி ரபல   நடி கர்   விஜய்  .  சமீப த்தி ல்   நடித் திருக் கும்   திரைப் படம்   தான்   வா ரிசு .  இந்த   படம்   பொ ங்கலு க்கு   வெ ளியாக   இருக் கிறது  .   இந்த   படத் தில்   இவ ருக்கு   ஜோ டியாக   நடி த்த வர்   தான்    ராஷ் மிகா   மந் தனா .  இவர்   தமிழ் ,   தெலு ங்கு  ,  ஹிந் தி   என  பல   மொழி களி ல்   பிஸி யான   நடிகை யாக   இரு ந்து   வரு கிறார்.

 

 

இவர்   அறிமு கமா னது   கன் ன ட   சினி மா   ஆக   இருந் தா லும்   இவர்   பிரப லமா னது   தெலு ங்கு   சினி மாவில்   தான் .   தெலுங் கில்   இவர்   நடித் த   கீதா   கோ விந் தம்,   டி யர்    காம் ரேட்   போன் ற   திரை ப்பட ங்கள்   மிகப் பெரி ய   வெற் றியை   கொடு த்த து .   இதன் மூலம்   இவர்   பிர பல   ந டிகை யாக   வலம்   வந் தார்.

 

 

அதை   தொ டர்ந் து   தமி ழில்    சுல் தான்   படத் தில்   நடித்தி ருந் தார்  . அதன் பின்   ஹிந்தி   திரை ப்பட ங்களி ல்   நடி க்க   தொட ங்கி னார் .  மிக   குறு கிய   காலத் திலே யே   இந் திய   அள வில்   முன் னணி   நடி கை யாக   வள ர்ந்து   விட் டார்  . இவர்   அதன் பின்    வா ரிசு   திரை ப்பட த்தி  ல்   விஜய் க்கு    ஜோ டியாக   நடித் திரு க்கிறா ர்.

 

 

தற் போது  இதில்   கதாநா யகி யாக   நடி க்க   எவ்வள வு   சம்பள ம்   வா ங்கி   இருக் கிறார்   என்ற   செய் தி   த ற் போது   வெ ளியாகி   பல ரை யும்   ஆச் சரி யப்பட   வைத் திருக் கிறது .  புஷ் பா   படத் திற் கு   முன்பு   வரை   மூன்று   கோடி   வா ங்கி  வந்த இவர்   படத் தின்   வெற் றியை   தொட ர்ந்து   இதில்    நா ன்கு  கோடி   வாங் கி   இருக்கி றார்  .

 

 

இ ந்த   நிலை   இப்ப டியே   போ னால்   கூடிய   விரை வில்   இவர்   நயன் தாரா வை   நெரு ங்கி   விடு வார்   என்று   சொல் லப்ப டுகிற து  .   இவ் வளவு   குறுகி ய  கால கட்டத் தி லேயே    தற் போது   நா ன்கு   கோடி   வாங் கி   வ ருகி றார்  .  இவரு டைய   இந்த   சம் பளத் தை க்   கேட்டு   பலரு ம்   தற் போது   ஷாக் ஆகி   இருக் கிறார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.