மர் மமான முறை யில் நட ந்து கொள் ளும் பிர பல ராம ராஜன் பட நடி கை.!! வருட கண க்கில் வீட்டு க்குள் முட ங்கிப் போன மர் மம்.!! வெளி யான தகவ லால் அதி ர்ச்சி யான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்  80   கால   கட்ட த்தி ல்   ரஜினி   கமலு க்கு  இணை யான   புகழு டன்   இரு ந்தவ ர்   தான்   நடி கர்   ராம ரா ஜன் .   இவ ருடை ய   பல   திரை ப்ப டங்கள்   வெள்ளி  விழா   கொண் டாடி   இருக் கி றது .   பல   ஆண் டுக ளுக்கு   பின்   சாமா னியன்   என்ற   திரை ப்படத் தில்    கதா நாய க னாக   நடித் திருக் கிறார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவரு க்கு  ஜோ டியாக   நடி த்து   புகழ்   பெற்ற   நடி கை   தற் போது   இருக்கி ன்ற    இட மே   தெரி யாத   அளவி ற்கு   காணா மல்   போ ய்விட் டார் .   அந்த   நடி கை   கங் கை   அம ரன்   இயக் கத்தி ல்   வெளி வந்த   கரகா ட்ட காரன்   திரைப் படத் தின்   மூலம்   ரசிக ர்க ளை   கவ ர்ந்த   நடி கை   கனகா தான்  .

 

 

இவர்   பழம் பெரும்   நடி கை   தேவிகா வின்   ஒரே   மகள் .   ஆ னால்   இவர்   தற் போது   எந்த ஒரு   படங் களி லும்   தென் படுவதி ல்லை .   பல   முன்ன ணி   நடிக ர்களுக் கு   ஜோடி யாக   நடித் திருக் கி றார் .   சினி மா   விட்டு   வில கி   தற் போது   குடு ம்ப   பிரச்ச னை களை   சமாளி த்து   வருகி றார்  .  அத னால்   வீட் டிலே யே   இவர்    மு டங்கி   விட் டார்.

 

 

இவர்   எ ன்ன   ஆனா ர்   என்று  தெரி யாமல்   இ ருந்த   நிலை யில்   இது   செய் திகளி ல்   மீடியா வில்   பரவ த்   தொடங் கி யது .   இதனா ல்   கட ந்த  ஆண் டு   ஒரு   சேன லுக்கு   பேட்டி   கொடு த்திருந் தார்.    அதில் நான்   நல முடன்   இருப்ப தா கவும்   சொந் த   வேலை யில்   இருப் ப தால்   வெளி யில்   செல்ல   நேரமி ல்லா மல்   இருப் பதா கவு ம்     கூறியி ருந் தார்.

 

 

சமீப த்தில்   இவ ரது   வீட் டில்    தீப் பிடித் து    இருக் கிறது .   இத னால்   அக்க ம்  பக் கம்   உள்ளவ ர்கள்   தீயணை ப்பு   துறை க்கு   தக வல்   கொடு த்து   காப்பா ற் றினர்.    ஆனால்   வந் த   அதிகாரி க ளை  வீட்டி ல்   உள் ளே   வரக்கூ டாது   என்று   தடுத் திருக் கிறார்  . இத னால்   அவரை   ஒரு   அறை யில்   அ டைத்  து   வைத் துவி ட்டு   தீயை   அணை த்து   சே தாரம்   ஆகா மல்   மீட்டெ டுத்த னர்.

 

 

அவர் கள்   அந்த   சமய த்தில்   கனகா மிக   வித்தி யாசமா க   நட ந்து   கொண் டதா கவும்   கூறு கின்ற னர் .   மேலு ம்   அவர்   எதற்கா க     வீட்டை   விட்டு   வெளி யேறாம ல்   வீட்டி லேயே   இரு ந்து   வருகி றார்   அத ற்கு   காரண ம்   என்ன வென் றால்   அந்த   மர்ம மும்   தற் போது   வரை   இ ருந்து   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.