பிர மோஷன் நிகழ் ச்சி யில் கெ ட்ட வார் த்தை பே சிய துணிவு பட நடி கை.!! மேடை யி லேயே ஷாக் கான இயக் குனர்.!! எத னால் தெரி யுமா.??

0

சினி மாவின்   பிர பல   நடி கர்   அஜித் .   இவர்   நடித் திருக் கும்   திரைப் பட ம்  தான்   துணி வு  . இ ந்த   படம்   பொ ங்கலு க்கு  வெளி யா க   இருக் கிறது  .  தற் போது   பொங் கல்   நெரு ங்கி   வரு வதால்   படத்தி ன்   பிர மோ ஷன்   வேலை கள்   மிக வும்   பயங்க ரமாக   நட ந்து   வரு கிறது .

 

 

மே லும்   படத்தி ற்கா ன   எதிர் பார் ப்பு   ரசிகர் கள்   ம  த்தி யில்   பெரி தளவி ல்   இரு ந்து   வ ருகிறது .   தற் போது   டிக்கெ ட்   புக் கிங்   கூ ட   மிகவு ம்   வேக மாக   ந டந் து   வருகி றது .   மே லும்   அதே  நா ளில்   வாரி சு   திரைப் படம்   வெளி யாகி   இருப் பதா ல்   யார்   வெற் றியா ளர்   எ ன்ற    போட்டி  தற்போ து    ரசி கர் கள்   மத்தி யில்   தொ  டங்கி விட் டது .

 

 

இத னால்   இந்த   பொ ங்கல்   பெரி ய   அள வில்   பலரா லும்   வரவேற்க ப்பட் டது.   இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தில்   அஜித் து க்கு   ஜோ டியாக   நடி க்கும்   நடி கை   தான்   மஞ்சு வாரி யர்.    மலை யாள   சினிமா வில்   பிரப ல   நடிகை யாக   இ ருந்து   வந்த வர் .   அசுர ன்   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்து    பிரப லமா னார்.

 

 

அசு ரன்   திரை ப்பட த்திற் கு   பிறகு   தற் போது   நா ன்கு   ஆண் டுகள்   இடை வெளி க்குப்  பின்   தமிழி ல்   அஜித்து டன்   இணை கி றார் .   மே லு ம்   இந்த   பட த்தில்   முக் கிய   கதா பாத் திரத்தி ல்   ந  டிக்க   இருப் பதால்   படத் தை   பல ரும்   எதிர் பார் த்து  வருகி ன்ற னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   பட த்தின்   பல  ஸ்டா ண்டு   காட்சி களி லும்   துணி ச்ச லாக   நடித் திருக் கி றாராம்  .  படம்   வெ ளியா க   இரு க்கும்   நிலை யில்   இந்த   பட த்தில்   பிரமோ ஷன்  தனி யார்   நிகழ்ச்சி யில்   நடை பெற்ற து.   அதில்   வினோ  த்   மற்று ம்   மஞ்சு   க லந்து   கொண் டன ர்.

 

 

அதில்  அஜித்   வச னத்தை   மஞ்சு வை  பேசி காட்ட   சொல் லி   தொ குப்பா ளர்   கேட் டு   இருந் தார் .  . கெட்ட   வார்த் தை யை   டய லாக் கை   பேசிக் காட் டி   இருந் தார்  மஞ்சு   வாரியா ர் .   இதை   பார்த் து   இயக்கு ன ரே    ஷாக்  ஆகி   இருக் கி றார்.   அந்த   வீடி யோ    தற் போது   இணைய த்தி ல்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by cinemakaaran (@cinemakaaran_ck)

Leave A Reply

Your email address will not be published.