இந்த வா ரம் பிக் பாஸ் வீட்டி ற்குள் நுழை யும் கட ந்த சீசன் முன் னாள் போட் டியா ளர்கள்.!! ஆட்ட த்தை மாற்ற எதிர் பாராத ட்வி ஸ்ட் வை த்த பி க் பாஸ்.!! எந்த பிர பலம் தெரி யுமா.??

0

பிக் பாஸ்  சீசன்  6   நிக ழ்ச்சி   தொ டங்கி   கிட்ட த்த ட்ட   90   நாட்க ளை   கட ந்து   வெற்றி கரமா க   நட ந்து   வரு கிறது  .  இந்த   போட் டி   கிட்ட த்தட்ட   இ றுதி    கட்ட த்தை   எட்டி   வி ட்டது .   இதில்   நே ற்று   சீரி யல்   நடி கை   ரக்சி தா   வெளியே ற்றப்ப ட்டார்  .

 

 

இந்த   நிலையி ல்   போட்டி   இறு தி   கட்ட த்தை   எட்டி யதா ல்   போ  ட்டி   கடுமை யாகப் ப ட்டு   வரு கிறது .   மேலு ம்   இந்த   வார ம்   கடுமை யாக    இ ருப்ப  தாக  சொல்ல ப்ப டு கிறது .   ஏனென் றால்   இர ண் டு   வாரங் கள்   மட்டு மே   இரு க்கி றது.  போ ட்டி   இறு தி   க ட்ட த்தை   எட் டும்   பொ ழுது    வெளி யே றிய   போட்டி யா ளர்  கள்  வருவா ர்கள் .

 

 

பின்    முன் னாள்   சீச னில்   இருக் கும்   போட்டி யாளர் கள்   வீட் டிற் குள்   வந்து   உற்சா கப்படு த்துவா ர்கள் .   அதே போல்   இந்த   வார ம்   கடந் த   சீசன்   பங்கு பெற்ற   போட்டி யாள ர்கள்   உள் ளே   நு ழைய   இருப் பதாக   சொ ல்லப்படு கிற து .   அது   யார்   என்ற   தகவ ல்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.

 

 

ஆ னால்   அதிக மாக   முன்னா ள்   போட்டியா ள ராக   இரு ந்த    தாமரை  வர  அதிக   வாய் ப்பு   இருப் ப தாக   சொ ல்லப்ப டுகிற து .   மேலு ம்   அவரு டன்   யார் யார்   வருவா ர்கள்   என்று   செ ய்தி   தெரி யவி ல்லை  .  மேலு ம்   இவர் கள்   உள்ளே   வந்தா ல்   வெளி யி ல்   யாரு க்கு   ஆத ரவு    நில வரம்   குறி த்து   போட் டியா ளர்க ளுக்கு   சொ ல்லி   செல்வா ர் கள்.

 

 

அது   மட்டு மின்றி   இந்த   வாரம்  யா ர்   பணப் பெட்டி யை   எடுப் பா ர்   என்ற   கேள் வி   மக்க ள்   மத்தியி  ல்    இருந் து   வ ருகி றது.அத னால்   இந்த   இரண் டு   வாரங் கள்   ரசி கர்க ள்   யூகிக் க   முடியா த   பல   திருப் பங் கள்   நடை பெ றும்   என் றும்   பல   முன்னா ள்   போட் டியாள ர்க ள்   வீ  ட்டுக்கு ள்ளே   வருவா ர் கள்  என் றும்   தற்போ து   தகவ ல்   வெளி வந்தி ருக் கிறது  . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.