கர்ப் ப மாக இரு க்கும் பொ ழுது இப்ப டியா செய் வது.!!பிர பல நடி கை வெ ளியிட்ட வீடி யோவால் ஷாக் ஆன ரசிக ர்கள்.!!என்ன செய் தார் தெரி யுமா.??

0

பிரப லங் கள்   உ ட்பட   பெரும் பாலு ம்   பெண் கள்   கர்ப் பமா க   இருக்கு ம்   நிலை யில்   மிக வும்   பாது காப்பா க   இருப் பார் கள்  .  சிறி தும்   உடல்   வேலை களை   செய்யா மல்   இருந்த வ ர்கள் .   இந்த   சமய த்தில்   தான்   பிர பல   நடிகரி ன்   மனை வி   கர்ப் பமா க   இருந் து  வருகி றார்.

 

 

இந்த  நிலை யில்   தலைகீ ழாக   நின்று   யோகா சனம்   செய் து    கொ ண்டு   சில   விஷயங் களை  செய்தி ருக் கிறா ர் .   இதை   பல ரு ம்    ஆச்ச ரிய மா க   பா ர்த்து   வருகிறீ ர்கள் .   அந் த   பிரப லம்   அஜி த்தின்   து ணிவு   திரைப் படத் தில்   நடி த்த   பிரப லம்   ஜான்  கொக் கன்.

 

 

இந்த   படத் தில்   சார் பட்டா   பரம் பரை   ப டத் தில்   நடி த்த   ஜான் கொ க்கன்  ஒரு   முக்கிய   கதா பாத் திரத்தி ல்   நடித்தி ருக்கி றார் .  மே லும்   அவர்   வில் லன்  என்று   கூட   சொ ல்லப் படுகிற து  .அவர்   சார்பட் டா   ப ரம்ப ரை   படத் தின்    மூலம் பெரிய   அளவில்   மக்க ளை   கவர்ந் தார்.

 

 

இவரு டைய   ம னைவி  தான்   பிர பல   நடி கை   பூஜா   ராமச் சந்தி ரன் .   இவ ர்கள்   இரு வரும்   காத ல்   திரும ணம்   செ ய்து   கொ ண் டனர் .   இந்த   நிலை யில்   பூஜா  கர்ப்ப மா  க   இருக் கிறா ர்  .  பூஜா   காத லில்   சொத ப்புவ து   எப் ப டி ,   பீட் சா ,   காஞ் சனா 2   போ ன்ற   திரை  ப்பட ங்களி ல்   நடி த்திருக் கி றார்.

 

 

 

தற் போது   கர்ப்ப மாக   இருக் கும்   இவர்      தனது   இன் ஸ்டாகி ராம்   பக்க த்தில்   வீடி யோ   ஒன் றை   வெளியி ட்டு   இருந் தார்.    இதை   பா ர்த்த   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   ஷாக்  ஆகி  இருக்கி றார் கள் .   அதா வது   க ர்ப்ப மாக    இரு க்கு ம்   இவர்   தலை கீழாக   நி ன்றும்   யோ காச னம்   எ ல் லாம்   செய் து   வருகி றார்.

 

 

 

இதை   பார்த் து   கர்ப் பமாக   இருக் கும்   சமய த்தில்   இப்படி த்தானா   என்று   பல ரும்   கே ட்டு   இரு க்கிறா ர்கள்  .  மேலும்   இது போன் ற   செய் ய   வே ண் டாம்   என   பல ரும்   அவரு க்கு   தங்கள து   அட் வைஸுக ளை   கொ டுத்து   வருகி றார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.