குழந் தை பெற்ற தால் ஹீரோ யின் வாய் ப்பை இழ ந்த இர ண்டு முக் கிய நடி கைகள்.!! நடி கர் கம லே வேண் டாம் என விரட் டிய நடி கை.!!

0

சினி மா வில்   ஹீரோ யின் கள்   திரும ண   வய தை   கடந் தும்   தி  ரு மணம்   செய் யாமல்   இரு ந்து   வரு கிறா ர்கள் .  இத ற்கு  வர   கார ண மும்   இருக் கிற து  . அதா வது   நடி கைக ளுக்கு   திருமண மாகி விட்டா ல்   அவர் களுக் கு   ஹீரோ யின்   கேரக் டர்   கொ டுக்  க   இயக்கு ன ர்   தயக் கம்   காட் டி   வருகி றார் கள்.

 

 

இத னால்   தான்   திரி ஷா ,   அனு ஷ்காவு டன்   நடிகை கள்   தற் போது   வரை  திரு மணம்   செய் து   கொ ள்ளா மல்   படங் களில்   நடி த்து   வருகி றார் கள் .  இந்த   சூழ்நி லையில்   தமிழ்   சினிமா வில்   குழந் தை   பெற் ற   நடிகை கள்   ஹீரோ யின்   வாய் ப்பை   இழ ந்து   தற் போது   வா ய்ப்பு க்காக   கா த்துக்   கொண் டிரு க்கிறா ர்கள்.

 

 

இதில்   முக் கிய மாக   இர ண்டு   நடிகை கள்   இருந் து   வருகி றார்க ள் . எஅதில் முதலி ல்   இருப் பவர்  தான்  நடி கை   சா யிஷா . தமிழ்   மற் றும்   தெலு ங்கு   படங்க  ளில்   முன் னணி    ந  டிகை யாக   வலம்   வந் தவர்   சாயி ஷா  . இவர்   கடை குட்டி   சிங் கம்,    காப் பான்   போ ன்ற   தி ரைப்ப டங்க ளில்   நடித் திருக் கிறார் .

 

 

இவ ர்    நடி கர்   ஆர் யா வை   2019   ஆம்   ஆ ண்டு   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார். திரு மணம்   செய் த   கையோ டு   குழந் தையு ம்   பெற் றுக்   கொண் டார்.  அதன்  பின்   அவர்   எந்த ஒரு   திரைப் படத்தி லும்   நடி க்க   முடி யவில் லை.   அதற் கு   கார ணம்   அவருக் கு   வாய்ப் புகள்  மறுக்க ப்பட் டு   வரு கிறது.

 

 

அடுத்த   நடி கை   காஜல்   அகர் வால்  . விஜய்  ,  அஜித் ,   சூர் யா    முன் னணி   நடிகர் களுக்கு   ஜோ டியாக   நடித்த வர்  தான்   கா ஜல்  அகர் வால் .  இவரு க்கு   ஒரு   காலக ட்டத்தில்  தமிழ்   சி னிமா வில்   பெ ரிய   மார்க் கெட்   இருந் த து.   ஆனால்    படங் களில்   நடித் துக்   கொண் டிரு க்கும்  போது   இவர்   திருமண ம்   செய் து   கொண் டார்.

 

 

அதன்  பின்    குழந்தை யும்   பெற்று க்   கொண் டார்  . அதன் பின்   இவ ருக்கு   பட ங்கள்   சரி யாக   அமைவ தி ல்லை .  அத னால்   கம லே  இ வரை   ம றுத்து   இரு க்கி றார்.  ஆனா ல்     தற் போது   அவர்   மீண் டும்    இந் தியன்   2      திரைப் படத்தில்   நடி த்து   வருகி றார் .

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.