அந்த மாதி ரியா ன கதா பாத் திர ங்கள் எனக் கு மட் டும் தான் பொரு ந்தும்.!! புது ரூட் டை பிடி த்த வா ரிசு நடி கை.!! ஓப ன் ஆக பேசிய நடி கை .!!

0

சரத் குமா ரின்   மக ள்   என்ற   அடை யாளத் தோடு   வாரிசு   நடி கையா க   தமிழ்   சினி மாவுக்கு   அறிமு கமா ன   நடிகை   தான்   வரல ட்சுமி   சரத்கு மார்  . இவர்  தற் போது   தமிழ்   மட்டும்   இன்றி   தெலு ங்கு   போன் ற   மொழிக ளி லும்   பிஸி யான   நடிகை யாக   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

சமீபத் தில்   சம ந்தா   நடிப் பில்   வெளி யான   யசோ தா   படத் தில்   இவர்   சிறப் பான  நடிப் பை   வெளிப்ப டுத் தி   இருந் தார்.   தற் போது   அடுத் ததா க   நடி கர்   பாலகி ருஷ்ணா   நடிப் பில்   தெலு ங்கில்   பொங் கல்   அன்று   வெளி யாக   இருக் கும்   வீர சிம்மா   ரெ ட்டி   படத் திலும்   ஒரு   முக்கி ய   கதா பாத்தி ரத் தி ல்   நடித்தி ருக் கி றார்.

 

 

 

இதை   தொட ர்ந் து   இவர்   ஐந்து க்கும்   மேற் பட்ட   திரை ப்படங்க ளை   கைவ சம்  வைத் திரு க்கிறா ராம்  . இவ்வ ளவு   பிசி யான   நடிகை யான   இவர்  மாற   மு க்கிய   கார ணம்   இவர்   தன்னு டைய   பழை ய   ரூட் டை   மா ற்றி   புது   ரூட் டுக்கு   மாறி யது  தான்   .  அதா வது   ஆர ம்பத்தி ல்   நடித் தால்   கதாநா யகி    எ ன்று   நடித்தா ர்.

 

 

ஆனால்   இவரு க்கு   பெ ரிய   அள வில்   வாய்ப் புகள்   அமை யவில் லை .  அத னால்   சில காலம்   வா ய்ப்பு    இ ல்லா மல்   இரு ந்து   வந் தார்  . அத னால்      தைரிய மாக   வில்லி    கதாபா த்திர ங்களி ல்   நடிக் க   தொடங் கி னார் .  மே லும்   அந்த   கதாபா த்திரம்   இவ ருக்கு   பொருந் திப்   போக   அது  போன் ற   க தா பாத் திரத் தை    நடித்  தார்.

 

 

அந்த   வகை யில்   சர்க் கார்  ,  சண் டக்கோ ழி   2   திரை ப்பட ங்க ளில்   வில் லியாக   நடித் திரு ந்தார் .  ஆனா ல்   தொட ர்ந்து   அது   போ ன்ற   கதைக ளை  தேடி   நடி த்து  வருகி றார் .  இத னால்   இவரு க்கு   தெலு ங்கி லும்   நல்ல  மார்க் கெட்   இருந் து   வருகி றது.

 

 

இது   குறி த்து   பேட்டி யில்   பேசி ய   வர லட் சுமி   கிளா மர்   போ ன்ற   விஷ யங்க ள்   செட் டா காது   என் றும்   வில்லி யாக   தொ டர்ந் து    நடிப்ப தை   எனக் கு   சந்தோ ஷமாக   இருக் கிறது   என்று ம்   கூறி யிருக் கிறா ர் .  மே லும்   கிளாம ர்   பட த்தில்   நடிப்ப தற் கு   நி றைய   நடிகை கள்   இரு க்கி றார்க ள்.   நான்   மட்டு ம்தா ன்   வில் லியாக   த குதியாக   இருக் கிறே ன் .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.