பிர பல நடி கை சிம் ரனின் கண வரை பார் த்து உள் ளீர்க ளா.? இது வரை யா ரும் பார்த் திராத அவ ரது கணவ ரின் பு கைப் படம் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல மான   நடிகை களில்  ஒரு வர்   நடி கை   சிம் ரன் .  இவர்   விஜய்  , அஜித் ,  கமல்   ,  ர ஜினி   என   பல   முன் னணி    நடி கர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து   விட் டார் .  இத் தனை   ஆண் டுகள்   ஆ கியும்   கூட   ப ல   தி ரைப்பட ங்களில்   தற் போது   நடி த்துக்   கொ ண்டிருக் கிறா ர்.

 

 

கட ந்த   ஆண் டு   கூட   மகா ன்  , கேப் டன் ,   ராக் கெட்ரி  ஆகிய   பட ங்களி ல்   நடித் திரு ந்தார்  . இதில்   மகா ன்   ,   ராக்கெ ட்ரி   போ ன்ற   திரை ப்பட ங்கள்   மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   கொ டுத் தது  . தற் போது   அந்த கன்  ,  துருவ   நட் சத்திர ம்  , வண ங்க முடி   என்று   கை வசம்   வை த்திருக் கிறார்.

 

 

இந்த   வய தில்   இத்த னை   திரைப்ப டங் களை   வைத்தி ருப்ப வர்   இ வர்  தான்  . இவர்   பிர பல   நடிகை யாக   இரு ந்த   இவர்   2003   ஆம் ஆண்டு   தீபக்   என்ப வரை   திரும ணம்   செய் து   கொண் டா ர்  . இவர் க ளுக்கு   இர ண்டு   பிள்ளை கள்   உள்ள னர்.

 

 

பெரும் பா லும்   இவர்   கணவரு டன்   அ திகம்   வெ ளியில்   வந்த தே   கிடை யாது.  அவரு டைய   புகை ப்படங்க ளும்   இணைய த்தில்   குறை வாகத் தான்   இருக் கிறது.  இந்த   நி லையில்   நடி கை   சிம்ரன்  தனது   கண வர்   உடன்   இரு க்கும்   புகை படம்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.

 

 

சமீபத் தில்   இவ ர்கள்    எடு த்துக்  கொண்ட   அழ கிய   ஜோடி யின்   புகைப் படம்  தற் போது   வெளி யாகி   இருக்கி றது  . இது    பலரா லும்   ஷேர்   செய்ய ப்ப ட்டு    தற் போது    வைர  லாகி    கொ ண்டி ருக்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.