திரும ணத் தால் சினிமா வில் இரு ந்து வில கிய நடி கை.!! விவா கரத் துக்கு பின் உடல் எடை குறை த்து ஆளே மாறி ய நடி கை.!! இணை யத் தில் வை ரலா கும் புகை ப்பட ங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவில்   முன் னணி   நடிகர் க ளான   விஜ ய்   மற் றும்   அஜி த்   ஆகியோ ருக்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து    பி ரபல   நடி கையா க   இரு ந்தவ ர்  தான்   நடி கை   மீரா   ஜாஸ் மின் .   தமிழ்    ம ட்டு மின்றி  மலை யாள த்திலு ம்   50-க்கும்   மே ற்பட்ட   திரைப்ப  ட ங்கள்   நடித் து    அ ங்கு ம்   முன்ன ணி   நடி கையா க   வ லம்    வந்த வர்.

 

 

தெலு ங்கி லும்   சில   திரை ப்படங் களி ல்   நடி த்து    அங் கும்   தனது   வரு கை   பதிவு   செய் தவர் .   அங்கு இவர்   நடி த் த   பத்திரா    திரை ப்ப டம்   மிகப் பெரி ய   வசூல்   வேட் டை   நடத் திய து .   பிஸி யாக   நடித் துக்   கொ ண்டிருந் த போது   2014   ஆம்   ஆண்டு   துபா ய்   சேர் ந்த   ஒருவ ரை   திரு மணம்   செய் து   கொண் டார்.

 

 

அதன் படி   இவர்   எந்த  ஒரு   திரைப் படங் களி லும்   நடிக் கா மல்   2016   ஆ ம்   ஆண் டில்    கருத் து   வேறுபா டு   கார ண மாக   பிரி ந்து   வி ட்டன ர் .   அதன் பின் இவர்   படங்க ளில்   நடிக் க   கவ னம்   செலு த்தி னார் .   ஆ னால்  இவரு க்கு   எந்த ஒரு   வா ய்ப்பு   அமை யவில் லை  . அது வும்   விவா கரத் து     எடை   அதிக ரி த்து   குண்டா க   கா ணப்ப ட்டார்.

 

 

அதன் பின்   தற்போ து    சில   வ ருடங்க ளுக் குப்   பின்  உடல்   எடை யை   மிக வும்    குறை த்து   மிக வும்   ஒல்லி யாக   மாறி யிருக் கிறார் .   மே லும்   அ டுத் த   பட   வாய்ப் புகளு க்கா க   இணை யத் தில்   கவர்ச் சி யான   புகைப்பட ங்க ளை   தொ டர் ந்து   பதி விட்டு   கொ ண்டு   வருகி றார்.

 

 

இத னால்   மீரா   ஜாஸ் மினா   இது  என்ற   அளவி ற்கு   பல ரும்   ஆச்சரி யப்ப டும்   அளவி ற்கு   உடல்   எடை யை   குறை த்து   கிளாம ரை   காட்ட   தொட ங்கி   இருக் கிறார்.   மே லும்  மலை யாள த்தில்   ஒரு   திரைப்ப டத் திலும்   நடி த்து   வருகி றார். 

 

  

Leave A Reply

Your email address will not be published.