நடி கர் அஜி த்து க்கு வில் லனாக வும் பிர பல விஜய் பட வில் லன் நடி கர்.!! அரவி ந்த் சாமி தொ டர் ந்து இ வரு மா.!! எதிர் பார்ப் பில் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வி ன்   முன்ன ணி   நடி கராக    இருப் பவர்   அஜித் .   இவர்    தற் போது   துணிவு   தி ரை ப்படத்தில்   நடித் து   முடித் திருக் கி றார் .   இந்த படம்   வ ருகிற   பொங் கலு க்கு   வெளி யா  க   இருக் கிற து .   தற் போது   படத் திற்கு    ப்ர மோஷ ன்   விறுவி றுப் பாக   நட ந்து   வருகி றது.

 

 

மே லும்   படத் திற் கான  எதிர்பா ர்ப் பும்   அதிக   அளவி ல்   இரு ந்து   வருகி றது  . இந்த   நிலை யில்   அஜித்   அடுத் ததாக   விக் னேஷ் சிவன்   இயக் க   இருக் கி றார்  என்ற   செய்தி   அனை வரு க்கும்   தெரிந் தது  தான் .  தற் போது   அந்த   பட த்தில்   யார்   யார்   நடிக்கி றா ர்கள்   என்று   அப்டே ட்டு கள்    வெளி வந்து   கொ ண்டி ருக் கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்  இந்த   படத் தின்   கதா நாயகி   காஜல்   அக ர்வால்   அல் லது   திரி ஷா  அல்ல து   நயன் தாரா   என்ற   அள வுக்கு   பேச்சு க்கள்   நடைபெ ற்று   வரு கிறது. ஆ னால்   அது   இன் னும்   உறுதி   செய்ய ப்படவில் லை .  இந்த   நி லையில்   இந்த   படத் தின்   வில்ல ன்   யார்   என்று   அப் டேட்   நே ற்று   வெளி யாகியி ருந் தது.

 

 

அதன் படி   இந்த   படத் தில்   அரவிந் த்சா மி   தான்   வில் லன்   என் பது   அனைவ ருக்கும்   தெரி ந்து   விட் டது  . தனி   ஒரு வன்   திரை ப்பட த்திற் கு   பிறகு   ஒரு   முக் கிய    ப டமாக   இந்த   படம்   அமை யும்   என்று   ரசிக ர்க ளால்   எதிர் பார்க்க ப்படு கிறது  .   இந்த   நிலையி ல்   மற் றொரு   வில்ல னை   முடிவு   செய் திருக்கி றார்.

 

 

அது வும்   தள ப தி   விஜய்   படத்தி ன்   வில் லன்   என்று   சொ ல்வ தால்   ரசிக ர்கள்   பெரிய   அள வில்   எதிர் பார்த்து க்   கொண் டிருக் கின் றார் .   இந்த   செ ய்தி   தான்   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொ ண்டிருக் கி றது .   லோ கேஷ்    இய க்க த்தில்   கைதி   மாஸ் டர்     படங் களில்   வில்ல னாக    நடி த்த   அர் ஜுன்   தாஸ்   தான்.

 

 

இவர்  மாஸ் டர்     படத் தில்   விஜய் க்கு   வில்ல னாக   சிறிய   கதா பாத் திரத்தி ல்   நடித்தி ரு ப்பார்  .   இவர்   அஜித்   திரை ப்பட த்தி ல்   சிறப்பு     தோற் ற த்தில்   நடிக் க   போ வதா க   தற்போ து   தகவல் க  ள்   வெளி யாகி   வருகி றது  .  இது பல   ரசிகர் களுக் கு  மகிழ்ச் சியை   கொடுத் திருக் கிற து  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.