சிவ கா ர்த்தி கேயன் அள விற்கு வளர வேண் டிய நடி கர்.!! ஆ னால் குடி போதை யால் வாழ் க்கை இழ ந்த சோ கம்.!! மார டைப் பால் மரு த்து வமனை யில் அனு மதி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   குறு கிய   காலத் திலே யே   மிகப் பெரிய  ரசிக ர்   கூட்ட த்தை   உருவா க்கி யவர்   தான்   சிவகா ர்த்தி கேய ன் .   ஆரம் பத் தில்   இருந் து    தொட ர்ந்து   வெற்றி   படங் களை   கொ டுத்து   முன்ன ணி   அந்த ஸ் தை   பெற் றவர்  இவர்.

 

 

அ தாவது    சினிமா  துறை யில்    வெற்றி   திரைப்ப டங்க ளை   கொடுத் த  பின்   கெட்ட   பழ க்கத் திற்கு   அடிமை யா கி   காணா மல்   போய்வி டுவா ர்கள்  .  ஆனா ல்   சிவகா ர்த் திகேய ன்   அது   போ ன்று    எதி லும்   சி க்கா மல்   தொட ர்ந்து   வெ ற்றி   படங்க ளை   கொடு த்து     தற் போது   முன்ன ணி   நடிகரா க   இ ருந் து   வருகி றார்.

 

 

சிவகா ர்த்தி கே யன்   லெவ லுக்கு   வர   வேண் டிய   ஒரு   நடி கர்   குடி   பழக் கத் தால்  வாழ் க் கையை   தொலை த்து     தற் போது   ப ட     வாய்ப் புகள்   இல்லா மல்   இரு ந்து   வருகி றார்.    அவர் தான்   களவா ணி   படத் தின்  மூலம்   நம க்கு   பிரப ல மான  விமல்.  தொ டர் ந்து  வெ ற்றி    படங் கள்   மூலம்    முன் னணி   நடிக ர்   அந்த ஸ்தை   பெற் றார்.

 

 

ஆனா ல்   அவர்   த க்க வைத்து க்   கொள் ளாம ல்   போ தை  பழக் கம்   மூலம்    அத னை   வீண டித் து   விட் டா ர்  .  பின்   வாய் ப்பு கள்    இல்லா மல்   வந்த   இவர்   தற் போது   வில ங்கு   என்ற   சீரீஸ்   மூலம்   ரீ   என் ட்ரி   கொ டுத் தார் .   அதன் பின்   தற் போது   அவரு க்கு   வாய் ப்புக ள்   அமை ந் து   வரு கிறது.

 

 

ஆனால்   இவர்   தற் போது   மீண் டும்   குடி  க்கு    அடிமை யாகி   உடல்   நிலை    பாதிக் கும்   அள விற்கு   செ ய்து   கொ ண்டிரு க்கி றார் .   இத னால்   இவ ருக்கு   நெஞ்சு வலி   கூட   ஏற்பட் டு   இருக் கிறது  .  அதற் காக   சென் னை   பி ரபல   மருத்து வம னையி ல்  சிகி ச்சை   பெ ற்று   இரு   நாட்களில்   வீடு   திரு ம்பி   இருக்கி றா ர். 

 

 

இந்த  செய்தி  த ற்போது   இணை யத்தி ல்   பெரு ம்   வைர லாக   மாறி   இரு க்கி றது.  இவர்   நடிப் பில்   கிட் டத்தட் ட   ஏ ழு   படங் களுக் கு   மேல்   தற்போ  து   வெ ளிவ  ராமல்   இ ருந் து   வரு கிறது .   இவர்   தன்னு டைய   கெட்ட   பழக் கத் தால்   தற் போது   இந்த   நிலை யில்   இரு ந்து   வருகி றார்  . இ து   பல   ரசிக ர்களு க்கும்   வருத் தத்தை  கொ டுத்து   இரு க்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.