கால் உடை ந்து வீட் டில் முட ங்கிய வடி வேலு.!! அதை யே பய ன்படு த்தி வெ ற்றி படத் தை கொ டுத்த இ யக் குனர்.!! எந்த படம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சி னிமா வின்   பிரப ல   நடிக ராக   இருப் பவர்    வடி வேலு  . இவர் பல   தடை களை   மீறி   தற் போ து  நாய் சேகர்   ரிட்ட ன்ஸ்      திரை ப்பட த்தில்   கதா நாய கனாக   நடித் திரு ந்தார்.    இந்த படம்   பெரிய   எதிர்பா ர்ப்பி ல்   வெளி யாகி   தோல்வி யை   சந்தி த்தது .   இத னால்   வடிவே ல்   பெரு ம்   வருத்த த்தில்   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   வடி வேலு   குறி த் த   சுவார சிய மான   சம்ப வம்   வெளி வந்திரு க்கி றது .   அதாவ து   கூட்ட த்தில்   ஒரு வராக  இரு ந்து  ஓரள வுக்கு   ரசிக ர்   மத் தியில்    திரைப் பட ங்களி ல்   நடி த்து    மிகப் பெரி ய   அந்த ஸ் தை    பெ ற்றார்.    தற் போது   வரை   பல   ரசி கர்களை யும்   வை த்திரு ப்பவ ர்  இவர். 

 

 

2003   ஆம்  ஆண் டு   வடி வேலு   காலி ல்   அடி பட்டு   நடப் பதற் கு   சிரம ப்பட் டு   இருக் கி றார் .   அத னால்   எந்த   படத் தில்   அவர்   நடிக் காமல்   ஒது ங்கி   இருக் கிறா ர். அப் படி   மீறி யும்   வரும்    படங் களை   வேண் டாம்   என்று   ஒதுக் கி தான்   வந்தி ருக்கி றார்  .  ஆனால்   இதை யே     வாய்ப் பாக   பயன் படுத் தி க்    கொண் டு   இயக் குனர்   வெ ற்றி   பெற் று   இரு க்கிறா ர்.

 

 

அவர் தான்   சுந் தர் சி  .  அந்த படம்   தான்   வின் னர் .   வின் னர்   படத் தின்   கதை யை   வடி வேலு  விடம்     சொல்ல    அவர்   முடி யாது   என்று  ம றுத்தி ருக் கி றார் .   மேலும் 6   மாத   கா லம்   ரெஸ் ட்   எடு த்து   ஆக   வேண்டு ம்   என    கூறியி ருக் கி றார்  .  ஆனால்   சுந்தர் சி   நீங்க ள்   இ ப்போ து   இருப் பது   போ ன்று    படத் திலு ம்   செய்யு ங்க ள்.

 

 

 

இது   கண் டிப்பா க   வே லை   செ ய்யும்   என்று   கூறி    இ ருக் கிறா ர்.    மேலும்   படத் தின்   முதல்   காட் சியி லேயே   உங்க ளு க்கு   கால்   உ டைவது   போ ன்று   காட் சி   அமை த்து   விடு கிறே ன் .  அதன் பின்   நீங் கள்   நடியு ங் கள் .   அத னால்  தான்   அந்த   ப டத்தில்   முத லில்   கா மெடி யான   சண் டை க்   காட்சி   வைத்தி ருக்கி றார்.

 

 

 

ஆனா ல்   அந்த   காமெ டி   காட் சி   மிகப்   பெரி ய   வெற் றியை    கொ டுத் தது .  அந்த   திரை ப்ப டமும்   அப் போது   மிக பெரிய   வெற் றி   பெற் ற து .   அப் போது   வடிவே லு    நடை யை   பார் த்து   பல ரும்   விழு ந்து   சிரி த்து     இரு ப்பா ர்கள்  .  அத ற்கு    பின்னா ல்   உண் மையி லே யே   அவர்   அடிப ட்டு   ந டக்க   முடி யாமல்    இரு ந்திருக் கிறா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.