லவ் டுடே திரைப் படத் தை தொ டர் ந்து பிர பல நடி கர் படத் தில் இணை ந்த இவா னா.!! வெளி யான பர் ஸ்ட் லுக் போஸ் டரை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர்கள்.!!எந்த நடி கர் தெரி யுமா.??

0

இயக் குனர்   பிர திப்   ரங் கநா தன்   இய க்கத்தி ல்   அவ ரே   கதாநாய கனா க   நடித்  து   வெளி யான   திரை ப்ப டம்   தான்   லவ்  டுடே .   இந்த   படம்   வெளி யா கி   இளை ஞர்கள்   மத்தி யில்   மி கப் பெரிய   வரவே ற்பு   பெற் றது .  இந்த   படத் தில்   கதாநாய கியாக   இவா னா   நடி த்திரு ந்தார்.

 

 

இவர்   இத ற்கு   முன்பு   நாச்சி யார்   என்ற   திரைப்ப டத் தில்   நடித் திருந்தா ர்  .  படம்   வெளி யாகி   இ ருவருக்கு ம்   மிகப் பெ ரிய   வர வே ற்பு   கொ டுத் தது .  படம் பல   கோடி கள்   வசூல்   செய் து  வெ ற்றி   பெற்ற து  .  தமிழ்   மட்டுமி ன்றி   தெ  லுங் கிலும்   படம்   வெ ளியாகி   வெற்றி யை   கொடு த்த து.

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிரபல   ந டிகர்   திரை ப்படத் தில்   க தாநாய கியா க   இவா னா    நடித் திரு க்கி றார்  .  அ தாவ து   இ சைய மைப் பாளரு ம்   இளம்   நடிகரு மா ன   ஜிவி   பிரகா ஷ்   நடி ப்பில்   உருவா கும்   திரை ப்ப ட ம்   தான்   கள் வன் .   வித்தி யாச மான   கதை கள த்து டன்   உருவா கும்   இந்த   படத் தை   அ  றி முக   இ யக்குன ர்   சங்கர்   என் பவர்   இயக் கி   வருகி றார்.

 

 

இந்த  பட த்தில்   கதாநா யகி யாக   தான்   இவா னா  கமிட்டா ய்   இருக் கிறார்  .    இந்தப் படம்   ஒரு   காட் டை   மை யமா  க   கொண் டு  எடுக்கப் ப டும்   படம் என்று   தெரி கிறது .  இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தில்      ஜி வி  பிரகா ஷ்  ,  பாரதி ராஜா,   இவா னா  என  பலர்  நடித் திரு க்கி ன்ற னர் .

 

 

இதன் மோ ஷன்  போஸ் டர்  வெளி யாகி   ஆச்சரி யப்ப டுத்துகி றது .  இத னை   தனுஷ்   வெளியி ட் டார்  .   நாச்சி யார்   திரைப் பட த்தி ல்   நடி த்து   பின் லவ் டுடே   தி ரைப்பட த் தின்   மிகப்பெ ரிய   வரவே ற்பை   பெற் று    தற் போது   ஜிவி   பிரகா ஷ்  உடன்   இணை கிறா ர்   இ வானா .

 

 

இதன்   மூலம்   அடு த்த   அடு த்த   திரை ப்பட ங்க ளில்   பல   முன்ன ணி   நடிகர் களுடன்   இணை வார்   என்று    எதிர் பார்க் கப்ப டுகிற து .   த ற்போது   இந்த   போ ஸ்டரை   பா ர்த்து   அவர து   ரசிகர் கள்   பெரு மகிழ் ச்சி யில்   இ ருந்து   வருகின் றனர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.