நான் கு நடி கர் களை காத லித்து கழ ட்டி விட்ட பிர பல நடி கை.!! நயன் தா ராவு க்கே டஃப் கொ டுப்பா ங்க போல.!! எந்த பிர பல நடி கை தெரி யுமா.??

0

பெரும் பாலு ம்   சினி மாத்து றையில்   கிசுகி சு   என் பது   வழக் கமா ன   ஒன்று தான்.  அதி லும்   கதா நாய கிகளு க்கு   தான்   அதிக மான   கிசுகி சுக் க ள்   வரு வது   உண்டு.  அதில்   அதி கம்   பாதி க்கப்ப ட்ட வர்   நடி கை   நயன் தாரா   தான் .   படங் க ளில்   ஆரம் பத் தில்   நடித் து   வந்த வர்   சிம்பு வுடன்   கா தல்   வ ய ப்பட் டார்.

 

 

அதன் பின்   காதல்   தோ ல்வி   அடை ந்த  பின்   பிர புதே வாவை   காத லித்தார்.   அது வும்   சரிப்ப டா மல்   போக   பின்பு   உதயநி தியுட ன்   தொட ர்ந்து  படங்க ளில்   நடி த்து   அவரை யும்   காதலிப் பதாக   ஒரு   செ ய்தி    பின்  அ ப்படி    இல் லை   என்று   தெ ரிந்து    நயன் தாரா   கடை சியில்   விக் னேஷ்   சிவ னை   கா தலி த்து   வந் தார்.

 

 

தற் போது   அவரை யே  திரு மணம்   செ ய்து  கொண் டார்  .  தற் போது   நயன் தாரா வை   மிஞ் சும்   அளவி ற்கு  ஒரு   பிர பல   இளம்   நடி கை   இது போன்ற   வேலை களை   செய் து   வருகி றார் .  அவர்   காதலித் தவ ர்கள்   லிஸ் டில்   நா ன்கு   ஐந்து   நடிக ர்கள்   பெயர்   அடிப ட்டு   வருகி றது .

 

 

சின்ன த்திரை   மூலம்   பிரபல மாகி   தற்போ து   வெள் ளித்திரை யில்   இரு க்கும்   நடி கை   தான்  வாணி   போ ஜன் .    இவர்   முத லில்  சீரி யலில்   ஜோ டியாக   ந டித்த  கிருஷ் ணா வை   காதலி த்து   வந்தா ர் .  அதன் பின்   நடி கர்   வைப வுடன்   காத லில்   விழு ந்தார்.   பின்   அது வும்   க சந்த   நிலை யில்   நடி கர்   ஜெய் யுடன்   ஒரே   வீட் டில் வாழ் ந்து   வந்தா ர் .

 

 

பின்  ஜெய் யால்   இவ ருக்கு   பட   வாய்ப் புகள்   கிடை க்கா மல்   போக   அவரை யும்   கழ ட்டி   விட் டு   விட் டார்  . அதன்   பி ன்   ஓ  மை   கடவு ளே   படத்  தில்   நடி த்து    அசோக்   செல் வனுட ன்   டே ட்டிங்   செ ன்று   வந்த  வா ணி   போ ஜன்   அவ ரையும்   விட்டு விட்டு   தற் போது   நடி கர்   பரத் துட ன்   நெரு க் கமாக   நடித் து   வருகி றார்.

 

 

மிரள்   படங் களில்   வா ணி   போஜ னுடன்   நடி த் தார்.   இந்த   நிலையி ல்   பட  ம் வெற்றி   பெற்ற து  . அத னால்   அடுத் தடு த்த    படங்க ளில்  வாணி  போ ஜன்   தொடர் ச்சியாக   பர த்தின்   படங்க ளில்   கமிட் டாகி   வருகி றாரா ம் .   அவர்   வாய் ப்புக் காக   நடிகர் களை   கா தலித் து   கழ ட்டி   விட்டு   வருவதா க   தற் போது   சி னிமா   துறை யில்   பேச் சு   அ டிபட் டு   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.