அடு த்த பட த்திற் காக பல கோடி சம்ப ளமாக கேட் கும் பிர தீப் ரங் கநா தன்.!! ஒரே பட வெற்றி யால் உய ர்ந்த மார் கெட்.!! எத்த னை கோடி தெரி யுமா.??

0

லவ்  டுடே   என்ற   திரைப் படத் தின்   மூலம்   சென் சேஷ னல்   நடிக ராக   மாறி யவர்  தான்  பிரதீ ப்   ரங்க நாதன் .  இவர்   அந் த   படத் தை   இ  யக் கி  பிரப லம டைந் தார்.      மு தலில்   குறும்பட ங்க ள்   மூலம்   பிரப லமா கி   ஜெயம் ரவி   வை த்து   கோமா ளி   என்ற   திரை ப்படத் தை   இய க்கியி ருந் தார்.

 

 

அந்த   படத் தின்   வெற் றியை   தொ டர்ந் து   லவ் டுடே   என்ற   தி ரைப் படத் தை   இய க்கியி ருந் தார் .  அதில்  இவ ரே    நடித் தும்   இரு ந்தா ர் .   இந்த   படம்   வெளி யாகி   சூ ப்பர்    ஹிட்   ஆ னது  .  இளை ஞர் கள்   மத்தியி ல்   பெ ரிய   வரவே ற்பு   பெ ற்று   கிட்டத் தட்ட   ஏழு   கோ டி   பட் ஜெட் டில்     எடுக்க ப்ப ட்டது.

 

 

திரைப் படம்   70   கோடி க்கு   மேல்   வசூல்   செ ய்து   மிகப் பெரி ய   வெற் றிப்ப டமாக   மாறி யது .   அத னால்   தற் போ து   பிர தீப்   ரங்க நாத னுக்கு   பல   முன்ன ணி   நடிக ர்களி டமி ருந் தும்   கதை   கேட் கும்   வாய் ப்பு   அமை ந்தது .   இவ ரும்   விஜய்  ,  ரஜினி   போன்ற    முன் னணி   நடிகர் களு க்கு   கதை   கூ றியிருப் பதாக   தற்போ து   சொல்ல ப்படு கிறது.

 

 

இத னால்   இவர்   இரண் டே   படத் தின்   மூலம்   முன் னணி   இயக் குன ர்கள்   பட்டிய லில்   இணை ந்து   விட் டார் .  அ த னால்  இவர்   அடு த்து   யாரை   இ யக்கப்    போ கிறார்   என்ற   கே ள்வி   பலரு க் கும்   எ  ழுந் திருக் கிற து .  இந்த    நிலை யில்   இவரு டைய    சம்பள ம்   எவ்வள வு   என்ற   தக வல்   தற் போது   வெளி யாகி   இ ருக்கிற து.

 

 

லவ்  டுடே    கிட்டத் தட்ட   70   லட் சம்   வரை   சம்ப ளமாக   வா ங்கி   வந்திரு க்கி றார்.   ஆனால்   படம்   70   கோடிக ளை   தாண் டியதா ல்   அடு த்த   படத்தி ற் காக   பல   கோடி கள்   ச ம்பள மாக   பேசப் பட்டு   வருகி ற தாம் .   அதில்   தற் போது   தன் னுடைய   மூன் றாவது   படத்தி ற்கா க   மூன்று   கோடி க்கு   மேல்   சம் பளம்   வாங் க   இருக் கிறா ராம்.

 

 

இது   பலரை யும்   அதி ர்ச்சி    அடை ய  இருக் கிறது  .  வெறும்  இரண் டு   ப டங்க ளை   இய க்கி   விட்டு   மூன் றாவது   படத்தி ற்கா க   மூன்  று   கோடி   சம்ப ளம்   வாங் கும்   இயக் குனர்   அவ ர்தான்  .  இவரி ன்   இந்த   அ சுர   வளர் ச்சி   அவர்   ர சிகர்க ளை யும்   உற்சா கப்ப டு த்தி    இரு க்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.